V APLIKACI DOUGLAS NYNÍ ZÍSKÁTE SLEVU 20 % S KÓDEM "APP20"!

Zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání

Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání

(Uchazeči o zaměstnání)

 

Úvodní informace

 

Společnost Parfumerie DOUGLAS, s.r.o. zpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání na základě a v souladu s dotčenými právními předpisy, zejména s

 

nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále také jen „Nařízení“),

 

a to za stanovenými účely, způsoby a prostředky zpracování, které vždy odpovídají příslušnému právnímu titulu ve smyslu článku 6 Nařízení.

 

Tato Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání obsahuje jednak transparentní informace ve smyslu ustanovení článků 13 a 14 Nařízení, jakož i poučení o právech subjektů údajů ve smyslu ustanovení článků 15 až 22 Nařízení.

 

Správce osobních údajů

 

Společnost Parfumerie DOUGLAS, s.r.o., se sídlem Praha 1 - Staré Město, Na Příkopě 17/1047, PSČ 11000, IČO: 26766671, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze C 92300, vystupuje ve vztahu k osobním údajům Dodavatelů v právním postavení správce osobních údajů (dále také jen „Správce“).

 

Správce nese odpovědnost za zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání a dalších skupin subjektů údajů a v tomto směru přijal interní organizační, technická a další opatření k zabezpečení a ochraně zpracovávaných osobních údajů, která jsou upravena ve Směrnici o zpracování a ochraně osobních údajů u společnosti Parfumerie DOUGLAS, s.r.o. (dále jen „Směrnice“).

 

Uchazeči o zaměstnání jako subjekty údajů mají právo se na společnost Parfumerie DOUGLAS, s.r.o. jakožto Správce obracet se všemi dotazy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů a uplatňovat u Správce svá práva subjektů údajů, a to:

 

  • písemně formou dopisu/ oznámení na adresu: Praha 1 - Staré Město, Na Příkopě 17/1047, PSČ 11000
  • elektronicky na e-mailovou adresu: GDPR@douglas.cz
  • telefonicky na tel. čísle: +420 222 222 800.

 

Zpracovatelé osobních údajů

 

Správce ve vztahu k osobním údajům uchazečů o zaměstnání smluvně nepověřil k dalšímu zpracování osobních údajů žádný jiný subjekt (zpracovatele).

 

Účely zpracování osobních údajů

Správce zpracovává vybrané osobní údaje uchazečů o zaměstnání za následujícími účely:

·        jednání o pracovní smlouvě a/nebo o jiném pracovněprávním vztahu;

·        dočasné uchování osobních údajů pro případné budoucí obnovení jednání o pracovní smlouvě.

 

 

 

Právní tituly zpracování osobních údajů

Právními tituly ke zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání ve smyslu článku 6 Nařízení ve vztahu ke shora uvedeným účelům zpracování jsou:

·        plnění smlouvy/ jednání o smlouvě;

·        souhlas subjektu údajů.

 

Na základě právního titulu: Souhlas subjektů údajů jsou zpracovávány osobní údaje po ukončení jednání o pracovně právním vztahu bez uzavření smlouvy, a to za účelem: Dočasné uchování osobních údajů pro případné budoucí obnovení jednání o pracovní smlouvě.

 

Tento Souhlas může uchazeč o zaměstnání jako subjekt údajů kdykoliv odvolat a další zpracování již poté není možné.

 

Rozsah zpracování osobních údajů

Co do rozsahuzpracování kategorií údajů Správce zpracovává následující osobní údaje uchazečů o zaměstnání:

·        adresní a identifikační údaje:

jméno a příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo a e-mailová adresa;

·        popisné údaje:

ukončené vzdělání/ odborná kvalifikace a předchozí zaměstnání.

 

Doba uložení osobních údajů

 

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání jsou ze Správce uloženy/ zpracovávány po dobu:

 

·        po dobu jednání o pracovní smlouvě;

·        po dobu 6 měsíců po ukončení jednání o pracovní smlouvě (na základě souhlasu)

·        po jinou dobu, pokud se Správce a uchazeč dohodnou jinak.

 

Práva subjektů údajů

 

Uchazeči o zaměstnání jako subjekty údajů mají ve vztahu ke Správci ve smyslu článků 15 až 22 Nařízení následující práva:

 

·        právo na přístup k osobním údajům, zejména právo žádat po Správci informaci o zpracování svých osobních údajů;

·        právo na opravu osobních údajů, pokud jsou údaje vedeny nepřesně;

·        právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“);

·        právo na omezení zpracování osobních údajů;

·        právo vznést vůči Správci námitku proti zpracování osobních údajů;

·        práv nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování (s výjimkami).

 

Vedle toho má subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

 

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

E-mailová adresa: posta@uoou.cz