Při nákupu 2 a více různých produktů z kategorie "vlasy" získáte slevu 25 %.

Všeobecné obchodní podmínky Karty Douglas CZ

Všeobecné podmínky věrnostního programu „Karta Douglas”

 

Věrnostní program „Karta Douglas“

§1.

1.Cílem věrnostního programu „Karta Douglas“ (dále jen „Program“) je odměňování zákazníků Parfumerie DOUGLAS s.r.o., IČO 267 66 671, se sídlem v Praze, Jungmannova 750/34 (dále jen „Organizátor“).

2.Tyto všeobecné podmínky (dále jen „Všeobecné podmínky“) obsahují podmínky účasti v Programu, s nimiž účastník vyjadřuje souhlas tím, že vlastnoručně podepíše přihlašovací formulář v tištěné podobě respektive odešle na internetových stránkách Organizátora www.douglas.cz ke zpracování elektronický přihlašovací formulář.

3.Všeobecné podmínky a jejich jakékoli změny nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách Organizátora www.douglas.cz.

4.Žádná práva vyplývající z Programu nejsou přenositelná z účastníka Programu na třetí osobu.

 

Všeobecná ustanovení

§2.

1.Každý účastník Programu může sbírat body za nákup zboží nebo služeb v síti parfumerií Organizátora na území České republiky nebo na eshopu www.douglas.cz  na něž se Program vztahuje.

2.Každý účastník Programu smí mít v rámci Programu pouze jeden účet.

3.Body a práva spojená s Programem nejsou prodejné, přenositelné ani jinak zcizitelné – zejména není možné přenášet body mezi účty náležejícími různým účastníkům Programu, nemohou být rovněž předmětem žádných jiných úkonů, kromě úkonů popsaných v těchto Všeobecných podmínkách.

4.Právo využívat účastnický účet, zejména pak právo získat a sbírat na svůj účet body za nákup a právo na výměnu bodů za slevy, má výhradně účastník Programu osobně.

5.Body nelze vyměnit za hotovost.

6. Z věrnostního programu „Karta Douglas“ jsou vyloučeni držitelé speciální edice Karty Douglas. Ke dni podpisu žádosti o speciální edici Karty Douglas účast v Programu účastníka, který žádá o speciální edici Karty Douglas (dále jen „žadatel“) automaticky zaniká a Karta Douglas žadatele bude deaktivována.

 

 

 

 

Podmínky účasti v Programu

§3.

1.Podmínkou účasti v Programu je uskutečnění nákupu v libovolné kamenné prodejně Organizátora na území České republiky a dosažení věku 16 let. Na základě tohoto nákupu obdrží účastník Programu dočasnou kartu Douglas (dále jen „Dočasná karta Douglas“). Od tohoto okamžiku může účastník sbírat body na svém účtu v Programu a používat přitom Dočasnou kartu Douglas.

2.Úplný text Všeobecných podmínek je k dispozici v každé parfumerii Organizátora, a dále na internetové stránce www.douglas.cz.

3.Organizátor nemusí přihlašovací formulář přijmout, zejména v případě, že je nepravdivě, neúplně nebo nečitelně vyplněný, nepodepsaný, nebo v případě, že se osoba opakovaně uchází o status účastníka Programu, ačkoli byla dříve z Programu vyloučena. Pokud je kterákoli z výše uvedených skutečností Organizátorem zjištěna poté, kdy účastník již obdržel Dočasnou Kartu Douglas či kartu Douglas (dále jen „Karta Douglas“), má Organizátor právo Dočasnou kartu Douglas či Kartu Douglas zneplatnit a odstranit účastnický účet takovéhoto účastníka Programu. Organizátor není v takovém případě povinen účastníkovi zaslat Kartu Douglas, a to i kdyby účastník Programu již splnil podmínky uvedené v § 5 bod 1 těchto Všeobecných podmínek.

4.Zaměstnanci Parfumerie Douglas nejsou oprávněni vlastnit klasickou verzi Karty Douglas.

 

 

Přihlašovací formulář

§4.

1.Přihlašovací formuláře jsou k dispozici v tištěné podobě ve všech parfumeriích Organizátora na území České republiky a v elektronické podobě na internetových stránkách Organizátora www.douglas.cz. Přihlašovací formulář může vyplnit zaměstnanec Organizátora na základě údajů, které obdrží od účastníka Programu, případně účastník Programu osobně.

2.Podpisem přihlašovacího formuláře v tištěné podobě respektive v případě elektronického formuláře jeho odesláním na internetových stránkách Organizátora www.douglas.cz ke zpracování dává účastník Programu souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro obchodní a marketingové účely Organizátorem jako správcem a třetí osobou, jež bude zpracovávat osobní údaje jako zpracovatel pro Organizátora, v souladu s příslušnými právními předpisy.

 

 

Karta Douglas

§5.

1.Každý účastník Programu obdrží Kartu Douglas poté, co odevzdá náležitě vyplněný a podepsaný přihlašovací formulář v tištěné podobě respektive odešle na internetových stránkách Organizátora www.douglas.cz ke zpracování náležitě vyplněný formulář v elektronické podobě, do něhož uvede účastník Programu pravdivé údaje, a získá 200 bodů na jeho účastnický účet (za nákup v hodnotě 4 000,- Kč; za každých 20,- Kč získá účastník Programu 1 bod). Organizátor pošle formou sms na telefonní číslo účastníka Programu, které účastník Programu uvedl v přihlašovacím formuláři, Kartu Douglas a první slevový kupon v hodnotě 200,- Kč, který může účastník Programu uplatnit ve lhůtě tří měsíců od data jeho vystavení v libovolné kamenné prodejně Organizátora.

2.Karta Douglas je plastová identifikační karta se jménem a je nezbytná pro identifikaci účastníků Programu.

3.Na Kartě Douglas se kromě jména a příjmení účastníka uvádí rovněž individuální číslo karty, jež je současně číslem účastníka Programu.

4.Číslo účastníka Programu, o němž se hovoří výše, jsou účastníci Programu povinni uvádět při zjišťování stavu bodů na účastnickém účtu.

5.Kartu Douglas vydává Organizátor jako hlavní kartu Programu.

6.Každá Karta Douglas je přiřazena k jednomu účastnickému účtu.

7.Poté, co účastník obdrží Kartu Douglas, je povinen ji na zadní straně podepsat. V případě, že účastník Programu Kartu Douglas nepodepíše, je Karta Douglas neplatná. Karta Douglas zůstává majetkem Organizátora.

8.Ztratí-li účastník Kartu Douglas, je oprávněn podat žádost (k dispozici v parfumeriích Organizátora) o vystavení jejího duplikátu nebo požádat telefonicky v zákaznickém centru.

9.Karta Douglas se aktivuje poté, co účastník Programu realizuje první nákup s Kartou Douglas v parfumerii Organizátora.

10.Poté, co účastník předloží Kartu Douglas v parfumerii Organizátora, je oprávněn sbírat další body v rámci Programu.

11. Karta Douglas je platná výhradně na území České republiky.

 

Sbírání bodů na účastnickém účtu

§6.

1.Body se v Programu přiznávají za provedení libovolného nákupu v jakékoli z parfumerií Organizátora nebo na eshopu www.douglas.cz a shromažďují se na účastnickém účtu účastníka Programu.

2.Organizátor má výhradní právo stanovit počet bodů přiznaný za provedenou transakci a druh produktů, jež jsou součástí Programu.

3.Body lze na účastnický účet načíst výhradně po předložení Dočasné karty Douglas nebo Karty Douglas personálu parfumerie Organizátora, a to po jejím naskenování během transakce nebo vyplněním čísla Karty Douglas do příslušného políčka v registračním formuláři v části Můj Douglas na www.douglas.cz.

 

4.Zpětné načtení bodů probíhá přes Zákaznický servis Karty Douglas. Účastník programu je v tomto případě povinný na e-mailovou adresu karta@douglas.cz zaslat následující údaje: číslo zákaznické karty, jméno a příjmení, kontaktní adresa bydliště, naskenovaná účtenka, na základě které budou body zpětně načteny. Neuvede-li účastník Programu všechny potřebné údaje, vyhrazuje si Organizátor právo odmítnout zpětné načtení bodů.

5.Za nákup dárkových karet se body nenačítají.

6.Vrátí-li účastník zakoupené zboží, Organizátor odečte počet bodů, jenž byl účastníkovi Programu dříve připsán za nákup vraceného zboží. Pokud účastník Programu zboží vrací, je povinen předložit Dočasnou kartu Douglas nebo Kartu Douglas personálu parfumerie Organizátora, a to před realizací vrácení zboží.

7.V případě, že účastník Programu vrací zboží, na které byla poskytnuta sleva na základě slevového kuponu Karty Douglas, slevový kupon se nevrací.

8.Za každých 20,- Kč z ceny kupovaného zboží účastníkem Programu v parfumeriích Organizátora nebo na eshopu www.douglas.cz (dle §6) získá účastník Programu 1 bod.

9.Poté, co účastník Programu, jež je držitelem Karty Douglas, na svém účtu shromáždí 200 bodů (za nákup v hodnotě 4 000,- Kč), obdrží na svoje telefonní číslo ve třicetidenní lhůtě ode dne shromáždění 200 bodů na jeho účtu slevový kupon v hodnotě 200,- Kč, který může účastník Programu uplatnit ve lhůtě tří měsíců od data jeho vystavení v libovolné parfumerii Organizátora.

10.V souvislosti s poskytnutím slevového kuponu popsaného v bodě 9 tohoto paragrafu se účastníkovi Programu z jeho účtu odečítá 200 bodů.

11.Každý bod je platný a může být použit po dobu 12 měsíců od 1. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž účastník Programu bod získal.

12.Držitel aktivní Karty Douglas může v souvislosti s promo akcí obdržet další slevové kupony, jež ho opravňují k jednorázovým nákupům se slevou.

13.Organizátor může účastníkovi Programu, jenž je držitelem aktivní Karty Douglas, přiznat narozeninový kupon. Tato sleva se přiznává dle pravidel a ve výši stanovené Organizátorem.

14.Slevové kupony Karty Douglas lze realizovat výhradně v kamenných parfumeriích Organizátora na území České republiky, a to ve lhůtě tří měsíců od data jeho vystavení kuponu.

15.Slevové kupony se nevyměňují za hotovost, ani je nelze postoupit třetím osobám.

16. Slevové kupony jsou platné výhradně s Kartou Douglas. Slevové kupony a slevy, o nichž se hovoří v těchto Všeobecných podmínkách, nelze kombinovat s jinými promo akcemi a slevami v parfumeriích Organizátora.

17. Slevový kupon v hodnotě 200 Kč,  který zákazník získá po nasbírání 200 bodů, nelze kombinovat s narozeninovým kupónem v hodnotě 20 % ani s jinými promo akcemi a slevami v parfumeriích Organizátora.

18.U příležitosti mimořádných marketingových a obchodních akcí probíhajících v síti parfumerií Organizátora, mohou být při nákupu určitého zboží přiznávány body navíc.

19.Organizátor může držitelům Dočasných karet Douglas a Karet Douglas přiznat slevy, speciální dárky a bezplatné služby v parfumeriích Organizátora.

 

Deaktivace Dočasné karty Douglas a Karty Douglas

§7.

1.Dočasná karta Douglas se deaktivuje a účastnický účet účastníka Programu je vynulován, pokud účastník programu neodevzdá náležitě a pravdivě vyplněný a podepsaný přihlašovací formulář v tištěné podobě respektive neodešle na internetových stránkách Organizátora www.douglas.cz ke zpracování náležitě vyplněný formulář v elektronické podobě nejpozději do 3 měsíců ode dne opětovné aktivace Dočasné karty Douglas. Účastníkovi programu, jehož Dočasná karta Douglas byla deaktivována, nebudou načítány body na jeho účastnický účet. Dočasná karta Douglas bude, znovu aktivována, pokud účastník Programu Organizátorovi odevzdá náležitě vyplněný a podepsaný přihlašovací formulář, do něhož uvede pravdivé údaje.

2.Karta Douglas se deaktivuje poté, co se účastník Programu dobrovolně vzdá účasti v Programu písemným oznámení Organizátorovi nebo oznámením učiněným příslušného formuláře umístěného na internetových stránkách Organizátora www.douglas.cz a současně vrátí Kartu Douglas Organizátorovi.

3.Organizátor si vyhrazuje právo Kartu Douglas bez jakékoli náhrady již nasbíraných bodů deaktivovat v případě závažného porušení podmínek programu účastníkem. Závažným porušením podmínek programu se rozumí především svěření Karty Douglas k nákupům třetím osobám a její faktické sdílení vícero osobami za účelem kumulace bodů na jediném účastnickém účtu či jakékoli jiné porušení těchto Všeobecných podmínek. O tom, že bude karta deaktivována pro porušení těchto Všeobecných podmínek bude před její deaktivací účastník vyrozuměn e-mailem.

 

Zpracování osobních údajů

§8.

1.V přihlašovacím formuláři účastník Programu dobrovolně uděluje výslovný souhlas se zpracováním jeho osobních údajů uvedených v přihlašovacím formuláři Organizátorem jako správcem, třetí osobou, jež bude zpracovávat osobní údaje jako zpracovatel pro Organizátora. Účelem zpracování osobních údajů v rozsahu přihlašovacího formuláře je vedení evidence vlastníků dočasné karty Douglas a Karty Douglas v rámci informačního systému a zajištění zákaznické péče. Organizátor zpracovává osobní údaje uvedené v přihlašovacím formuláři na právním základě, kterým je plnění smluvních povinností vyplývajících z účasti v Programu. V případě neposkytnutí těchto údajů bude znemožněna realizace práv a povinností vyplývajících z účasti v Programu jak pro Organizátora, tak i pro účastníka. Výslovný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely uvedené v tomto bodě může účastník Programu udělit při předání nebo zaslání přihlašovacího formuláře v tištěné podobě nebo označením políčka "opt-in", které je součástí přihlašovacího formuláře v elektronické podobě.

2. Účastník Programu může dobrovolně udělit Organizátorovi souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu přihlašovacího formuláře, jakož i údajů o svých nákupních zvyklostech během doby své účasti v Programu po dobu trvání účasti v Programu i za účelem realizace marketingových aktivit, a to na:

·        Zasílání marketingových nabídek a informací – za tímto účelem budou zpracovány kontaktní osobní údaje (jméno příjmení, adresa, email a telefonní číslo resp. jiný poskytnutý údaj – facebookový účet, whatsapp, instragram apod.) Na základě těchto údajů budou účastníkovi zasílány nabídky odpovídající jeho nákupnímu chování.

·        Zjištění nákupních preferencí – za tímto účelem sbírá Organizátor údaje o ceně, obsahu a místě nákupu, při kterém byla použita Karta Douglas a podle těchto údajů uzpůsobuje marketinkové nabídky a informace zasílané účastníkovi.

Na základě uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely realizace marketingových aktivit je Organizátor oprávněn zejména zasílat účastníkovi Programu prostřednictvím pošty, telefonicky, formou SMS nebo e-mailů nabídku aktuálních produktů a služeb Organizátora a společností spolupracujících s Organizátorem včetně zasílání jakýchkoli informací o probíhajících marketingových a obchodních akcích v síti parfumerií Organizátora na území České republiky. V případě, že si účastník Programu nepřeje, aby Organizátor zpracovával jeho osobní údaje za účelem marketingových aktivit, souhlas se zpracováním svých osobních údajů na příslušný účel v přihlašovacím neudělí. Udělení souhlasu za účelem zasílání marketingových aktivit Organizátora není podmínkou účasti v Programu.

Výslovný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely uvedené v tomto bodě může účastník Programu udělit při předání nebo zaslání přihlašovacího formuláře v tištěné podobě nebo označením políčka "opt-in", které je součástí přihlašovacího formuláře v elektronické podobě. 3. Osobní údaje poskytnuté za účelem získání Karty Douglas budou uchovány po dobu dvou let od posledního provedeného nákupu s Kartou Douglas. Nebude-li Karta Douglas použita, budou osobní údaje zničeny dva roky od registrace / udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, ledaže před uplynutím doby uchování nevyjádří účastník souhlas s prodloužením doby zpracování osobních údajů.

4. Bez ohledu na předchozí odstavec je Organizátor povinen před uplynutím doby deseti let od registrace Karty Douglas požádat o opětovné udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů ve stejném rozsahu jako při registraci Karty Douglas. 

5. Osobní údaje budou předány do Německa společnosti:  Parfümerie Douglas GmbH, Kabeler Str. 4, 58099 Hagen, Německo, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Obvodovým soudem  Düsseldorf pod HRB 79122 a to za účelem efektivnějšího poskytování marketingových služeb, zejména zasílání nabídek produktů a služeb Organizátora, firem spolupracujících s Organizátorem a doporučovaných Organizátorem a také pro internetový obchod Organizátora. Osobní údaje dále budou předávány poskytovatelům marketingových služeb:

DM Services s.r.o. se sídlem Vamberk, Smetanovo nábřeží 316, 517 54, provozovna Hradec Králové, Za Škodovkou 389 (areál ZVU), 500 02

SMSbrána, s.r.o zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka č. 103902 zastoupena ve věcech smluvních jednatelem společnosti  Bc. Jan Šimecký.

ECOMAIL.CZ, s.r.o., se sídlem na adrese Na Zderaze 1278/15, 120 00, Praha 2, IČO: 027 62 943, zapsaná v obchodním rejstříku oddíl C vložka 223183 vedená u Městského soudu v Praze, za kterou jedná Ing. Jakub Stupka, jednatel.

 

6. Účastník má právo nahlížet do osobních údajů, jež o něm Organizátor zpracovává. Účastník se může domáhat opravy nebo výmazu nebo omezení rozsahu zpracování osobních údajů. Pokud budou osobní údaje zpracovány ze zákonných důvodů, může Účastník vznést námitku proti rozsahu zpracování. Účastník může požadovat vydání osobních údajů ve strojově čitelném formátu, pokud jsou údaje zpracovány automatizovaně na základě souhlasu Účastníka nebo za účelem plnění smlouvy uzavřené s Účastníkem.

7. Účastník má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

8. Svá práva může Účastník uplatnit u Úřadu pro ochranu osobní údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7, email: 
posta@uoou.cz

 

 

 

Zákaznické centrum pro obsluhu držitelů Karty Douglas

§9.

1.Informace týkající se Programu, včetně informací o bodovém zůstatku, lze získat telefonicky v zákaznickém centru (č. informační linky +420 222 222 800), případně e-mailem na adrese: karta@douglas.cz.

2.Ve snaze ochránit zájmy účastníků Programu si zákaznické centrum pro obsluhu držitelů Karty Douglas vyhrazuje právo zadávat během telefonického rozhovoru otázky směřující k identifikaci účastníka Programu. Odmítne-li volající uvést identifikační údaje, není Organizátor povinen splnit žádost předpokládaného účastníka o sdělení jím požadovaných informací včetně stavu bodového zůstatku.

3. Otázky týkající se využití osobních údajů zákazníka je možné směrovat na e-mailovou adresu: gdpr@douglas.cz

 

Závěrečná ustanovení

§10.

1.Organizátor si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné podmínky v průběhu Programu. Veškeré změny těchto Všeobecných podmínek budou účinné ode dne jejich zveřejnění na internetové stránce www.douglas.cz provozované Organizátorem.

2.Organizátor si vyhrazuje právo Program ukončit, a to kdykoli, nejdříve však 30 dnů od zveřejnění informace o ukončení Programu v parfumeriích Organizátora nebo na internetové stránce www.douglas.cz.

3.V záležitostech neupravených těmito Všeobecnými podmínkami platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.