V APLIKACI DOUGLAS NYNÍ ZÍSKÁTE SLEVU 20 % S KÓDEM "APP20"!

Všeobecné obchodní podmínky Karty Douglas CZ

Všeobecné obchodní podmínky věrnostního programu „Karta Douglas”

 

Věrnostní program „Karta Douglas“

§1.

1.Cílem věrnostního programu „Karta Douglas“ (dále jen „Program“) je odměňování zákazníků Parfumerie DOUGLAS s.r.o., IČO 267 66 671, se sídlem v Praze, Jungmannova 750/34 (dále jen „Organizátor“).

 

2.Tyto všeobecné podmínky (dále jen „Všeobecné podmínky“) obsahují podmínky účasti v Programu, s nimiž účastník vyjadřuje souhlas tím, že vlastnoručně podepíše přihlašovací formulář v tištěné podobě.

 

3.Všeobecné podmínky a jejich jakékoli změny nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách Organizátora www.douglas.cz.

 

4.Žádná práva vyplývající z Programu nejsou přenositelná z účastníka Programu na třetí osobu.

 

Všeobecná ustanovení

§2.

1.Každý účastník Programu může sbírat body za nákup zboží nebo služeb v síti parfumerií Organizátora na území České republiky nebo na eshopu www.douglas.cz  na něž se Program vztahuje.

 

2.Každý účastník Programu smí mít v rámci Programu pouze jeden účet.

 

3.Body a práva spojená s Programem nejsou prodejné, přenositelné ani jinak zcizitelné – zejména není možné přenášet body mezi účty náležejícími různým účastníkům Programu, nemohou být rovněž předmětem žádných jiných úkonů, kromě úkonů popsaných v těchto Všeobecných podmínkách.

 

4.Právo využívat účastnický účet, zejména pak právo získat a sbírat na svůj účet body za nákup a právo na výměnu bodů za slevy, má výhradně účastník Programu osobně.

5.Body nelze vyměnit za hotovost.

 

6. Z věrnostního programu „Karta Douglas“ jsou vyloučeni držitelé speciální edice Karty Douglas. Ke dni podpisu žádosti o speciální edici Karty Douglas účast v Programu účastníka, který žádá o speciální edici Karty Douglas (dále jen „žadatel“) automaticky zaniká a Karta Douglas žadatele bude deaktivována. 

 

Podmínky účasti v Programu

§3.

1.Podmínkou účasti v Programu je uskutečnění nákupu v libovolné kamenné prodejně Organizátora na území České republiky a dosažení věku 16 let. Na základě tohoto nákupu obdrží účastník Programu kartu Douglas. Od tohoto okamžiku může účastník sbírat body na svém účtu v Programu a používat přitom kartu Douglas.

 

2.Úplný text Všeobecných podmínek je k dispozici v každé parfumerii Organizátora, a dále na internetové stránce www.douglas.cz.

 

3.Organizátor nemusí přihlašovací formulář přijmout, zejména v případě, že je nepravdivě, neúplně nebo nečitelně vyplněný, nepodepsaný, nebo v případě, že se osoba opakovaně uchází o status účastníka Programu, ačkoli byla dříve z Programu vyloučena. Pokud je kterákoli z výše uvedených skutečností Organizátorem zjištěna poté, kdy účastník již obdržel kartu Douglas, má Organizátor právo kartu Douglas zneplatnit a odstranit účastnický účet takovéhoto účastníka Programu.

 

4.Zaměstnanci Parfumerie Douglas nejsou oprávněni vlastnit klasickou verzi Karty Douglas.

 

Přihlašovací formulář

§4.

1.Přihlašovací formuláře jsou k dispozici v tištěné podobě ve všech parfumeriích Organizátora na území České republiky. Přihlašovací formulář může vyplnit zaměstnanec Organizátora na základě údajů, které obdrží od účastníka Programu, případně účastník Programu osobně.

 

2.Podpisem přihlašovacího formuláře v tištěné podobě dává účastník Programu souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro obchodní a marketingové účely Organizátorem jako správcem a třetí osobou, jež bude zpracovávat osobní údaje jako zpracovatel pro Organizátora, v souladu s příslušnými právními předpisy.

 

Karta Douglas

§5.

1.Každý účastník Programu obdrží kartu Douglas poté, co odevzdá náležitě vyplněný a podepsaný přihlašovací formulář v tištěné podobě, do něhož uvede účastník Programu pravdivé údaje.

 

2.Karta Douglas je plastová identifikační karta a je nezbytná pro identifikaci účastníků Programu.

 

3.Na kartě Douglas se uvádí individuální číslo karty, jež je současně číslem účastníka Programu.

 

4.Číslo účastníka Programu, o němž se hovoří výše, jsou účastníci Programu povinni uvádět při zjišťování stavu bodů na účastnickém účtu.

 

5.Kartu Douglas vydává Organizátor jako hlavní kartu Programu.

 

6. Karta Douglas zůstává majetkem Organizátora.

 

7.Ztratí-li účastník Kartu Douglas, je oprávněn podat žádost (k dispozici v parfumeriích Organizátora) o vystavení karty nové, a to ve všech parfumeriích Organizátora.

 

8.Karta Douglas se aktivuje poté, co účastník Programu realizuje první nákup s kartou Douglas v parfumerii Organizátora.

 

9.Poté, co účastník předloží kartu Douglas v parfumerii Organizátora, je oprávněn sbírat další body v rámci Programu.

 

10. Karta Douglas je platná výhradně na území České republiky.

 

Sbírání bodů na účastnickém účtu

§6.
1. Každý Účastník Programu může sbírat body za nákup zboží nebo služeb či za jiné stanovené úkony v síti parfumerií Organizátora na území České republiky nebo na E-shopu Organizátora. Organizátor má výhradní právo stanovit počet bodů přiznaný za provedenou transakci a druh produktů, jež jsou součástí Programu.

 

2. Body lze na Účet Účastníka načíst výhradně po předložení karty Douglas, a to po jejím naskenování během transakce nebo prostřednictvím přihlášení do svého elektronického Účtu při nákupu na E-shopu. 

3. Zpětné načtení bodů probíhá přes Zákaznický servis. Účastník Programu je v tomto případě povinen na e-mailovou adresu servis@douglas.cz zaslat následující údaje: číslo karty Douglas, jméno a příjmení, kontaktní adresa bydliště a naskenovanou účtenku/daňový doklad, na základě kterého budou body zpětně načteny. Neuvede-li Účastník Programu všechny potřebné údaje, vyhrazuje si Organizátor právo odmítnout zpětné načtení bodů.

4. Za nákup dárkových karet se body nenačítají.

5. Vrátí-li Účastník zakoupené zboží, Organizátor odečte počet bodů, jenž byl Účastníkovi Programu dříve připsán za nákup vraceného zboží.

6. V případě, že Účastník Programu vrací zboží, na které byla poskytnuta sleva na základě karty Douglas, body z uplatněné slevy ani jakýkoliv nárok na slevu samotnou se nevrací.

7. Za každých 20,- Kč z ceny kupovaného zboží či služeb Účastníkem Programu v parfumeriích Organizátora nebo na E-shopu získá účastník Programu 1 bod. Za každý jeden bod pak Účastník získá slevu ve výši 1 Kč. Slevu v minimální výši 200,- Kč získává Účastník vždy při nasbírání 200 bodů a může ji poté uplatnit kdykoliv při nákupu v parfumerii Organizátora. Při uplatnění slevy se Účastníkovi odečítá příslušný počet bodů.

8. Každý bod je platný a může být použit po dobu 12 měsíců od 1. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž účastník Programu bod získal. Po vypršení platnosti bodů, není možné již body využít. Aktuální počet bodů může zjistit na zákaznické lince nebo na pokladně v parfumerii Organizátora. Případné námitky k počtu bodů je Účastník povinen vznést prostřednictvím Zákaznického servisu nejpozději do 1 měsíce od zjištění nesouladu a předložit Organizátorovi potřebné doklady a účtenky k prokázání svého nároku.

9. Účastník Programu může v souvislosti s promo akcí obdržet další slevy či slevové kupony, jež ho opravňují k jednorázovým nákupům se slevou, případně i speciální dárky nebo bezplatné služby v parfumériích Organizátora.

10. Organizátor může Účastníkovi Programu přiznat narozeninový slevový kupon. Tato sleva se přiznává dle pravidel a ve výši stanovené Organizátorem. Tento narozeninový slevový kupon nelze kombinovat s jinými slevami ani promo akcemi Organizátora, pokud Organizátor nestanoví jinak.

11. Body ani nároky na slevy se nevyměňují za hotovost, ani je nelze postoupit třetím osobám.

12. Slevy či slevové kupony poskytnuté na základě Programu jsou platné a lze je uplatnit výhradně s kartou Douglas, přičemž není možné je kombinovat s jinými promo akcemi a slevami v parfumeriích či v E-shopu Organizátora, pokud Organizátor nestanoví jinak.

13. U příležitosti mimořádných marketingových a obchodních akcí probíhajících v síti parfumerií Organizátora nebo na E-shopu, mohou být při nákupu určitého zboží přiznávány body navíc.

 

Deaktivace karty Douglas

§7.

1.Karta Douglas se deaktivuje a účastnický účet účastníka Programu je vynulován, pokud účastník programu neodevzdá náležitě a pravdivě vyplněný a podepsaný přihlašovací formulář v tištěné podobě nejpozději do 3 měsíců ode dne opětovné aktivace karty Douglas. Účastníkovi programu, jehož karta Douglas byla deaktivována, nebudou načítány body na jeho účastnický účet. Karta Douglas bude znovu aktivována, pokud účastník Programu Organizátorovi odevzdá náležitě vyplněný a podepsaný přihlašovací formulář, do něhož uvede pravdivé údaje.

 

2.Karta Douglas se deaktivuje poté, co se účastník Programu dobrovolně vzdá účasti v Programu písemným oznámení Organizátorovi nebo oznámením učiněným příslušného formuláře umístěného na internetových stránkách Organizátora www.douglas.cz a současně vrátí kartu Douglas Organizátorovi.

 

3.Organizátor si vyhrazuje právo kartu Douglas bez jakékoli náhrady již nasbíraných bodů deaktivovat v případě závažného porušení podmínek programu účastníkem. Závažným porušením podmínek programu se rozumí především svěření karty Douglas k nákupům třetím osobám a její faktické sdílení vícero osobami za účelem kumulace bodů na jediném účastnickém účtu či jakékoli jiné porušení těchto Všeobecných podmínek. O tom, že bude karta deaktivována pro porušení těchto Všeobecných podmínek bude před její deaktivací účastník vyrozuměn e-mailem.

 

Zpracování osobních údajů

§8.

1.V přihlašovacím formuláři účastník Programu dobrovolně uděluje výslovný souhlas se zpracováním jeho osobních údajů uvedených v přihlašovacím formuláři Organizátorem jako správcem, třetí osobou, jež bude zpracovávat osobní údaje jako zpracovatel pro Organizátora. Účelem zpracování osobních údajů v rozsahu přihlašovacího formuláře je vedení evidence vlastníků karty Douglas v rámci informačního systému a zajištění zákaznické péče. Organizátor zpracovává osobní údaje uvedené v přihlašovacím formuláři na právním základě, kterým je plnění smluvních povinností vyplývajících z účasti v Programu. V případě neposkytnutí těchto údajů bude znemožněna realizace práv a povinností vyplývajících z účasti v Programu jak pro Organizátora, tak i pro účastníka. Výslovný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely uvedené v tomto bodě může účastník Programu udělit při předání přihlašovacího formuláře v tištěné podobě.

 

2. Účastník Programu může dobrovolně udělit Organizátorovi souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu přihlašovacího formuláře, jakož i údajů o svých nákupních zvyklostech během doby své účasti v Programu po dobu trvání účasti v Programu i za účelem realizace marketingových aktivit, a to na:

·       Zasílání marketingových nabídek a informací – za tímto účelem budou zpracovány kontaktní osobní údaje (jméno příjmení, adresa, email a telefonní číslo resp. jiný poskytnutý údaj – facebookový účet, whatsapp, instragram apod.) Na základě těchto údajů budou účastníkovi zasílány nabídky odpovídající jeho nákupnímu chování.

·        Zjištění nákupních preferencí – za tímto účelem sbírá Organizátor údaje o ceně, obsahu a místě nákupu, při kterém byla použita karta Douglas a podle těchto údajů uzpůsobuje marketinkové nabídky a informace zasílané účastníkovi.

Na základě uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely realizace marketingových aktivit je Organizátor oprávněn zejména zasílat účastníkovi Programu prostřednictvím pošty, telefonicky, formou SMS nebo e-mailů nabídku aktuálních produktů a služeb Organizátora a společností spolupracujících s Organizátorem včetně zasílání jakýchkoli informací o probíhajících marketingových a obchodních akcích v síti parfumerií Organizátora na území České republiky. V případě, že si účastník Programu nepřeje, aby Organizátor zpracovával jeho osobní údaje za účelem marketingových aktivit, souhlas se zpracováním svých osobních údajů na příslušný účel v přihlašovacím neudělí. Udělení souhlasu za účelem zasílání marketingových aktivit Organizátora není podmínkou účasti v Programu.

Výslovný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely uvedené v tomto bodě může účastník Programu udělit při předání přihlašovacího formuláře v tištěné podobě.

 

3.Osobní údaje poskytnuté za účelem získání karty Douglas budou uchovány po dobu dvou let od posledního provedeného nákupu s kartou Douglas. Nebude-li karta Douglas použita, budou osobní údaje zničeny dva roky od registrace / udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, ledaže před uplynutím doby uchování nevyjádří účastník souhlas s prodloužením doby zpracování osobních údajů.

 

4.Bez ohledu na předchozí odstavec je Organizátor povinen před uplynutím doby deseti let od registrace karty Douglas požádat o opětovné udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů ve stejném rozsahu jako při registraci Karty Douglas. 

 

5.Osobní údaje budou předány do Německa společnosti:  Parfümerie Douglas GmbH, Kabeler Str. 4, 58099 Hagen, Německo, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Obvodovým soudem  Düsseldorf pod HRB 79122 a to za účelem efektivnějšího poskytování marketingových služeb, zejména zasílání nabídek produktů a služeb Organizátora, firem spolupracujících s Organizátorem a doporučovaných Organizátorem a také pro internetový obchod Organizátora. Osobní údaje dále budou předávány poskytovatelům marketingových služeb:

DM Services s.r.o. se sídlem Vamberk, Smetanovo nábřeží 316, 517 54, provozovna Hradec Králové, Za Škodovkou 389 (areál ZVU), 500 02

SMSbrána, s.r.o  se sídlem Brno, Nové sady 996/25, 602 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka č. 103902 zastoupena ve věcech smluvních jednatelem společnosti  Marek Kohút.

ECOMAIL.CZ, s.r.o., se sídlem na adrese se sídlem Na Zderaze 1275/15, 120 00 Praha 2, IČO: 027 62 943, zapsaná v obchodním rejstříku oddíl C vložka 223183 vedená u Městského soudu v Praze, za kterou jedná Ing. Jakub Stupka, jednatel. 

 

6. Účastník má právo nahlížet do osobních údajů, jež o něm Organizátor zpracovává. Účastník se může domáhat opravy nebo výmazu nebo omezení rozsahu zpracování osobních údajů. Pokud budou osobní údaje zpracovány ze zákonných důvodů, může Účastník vznést námitku proti rozsahu zpracování. Účastník může požadovat vydání osobních údajů ve strojově čitelném formátu, pokud jsou údaje zpracovány automatizovaně na základě souhlasu Účastníka nebo za účelem plnění smlouvy uzavřené s Účastníkem.

 

7. Účastník má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

8. Svá práva může Účastník uplatnit u Úřadu pro ochranu osobní údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7, email: 
posta@uoou.cz 

 

Zákaznické centrum pro obsluhu držitelů Karty Douglas

§9.

1.Informace týkající se Programu, včetně informací o bodovém zůstatku, lze získat telefonicky v zákaznickém centru (č. informační linky +420 222 222 800), případně e-mailem na adrese: servis@douglas.cz.

2.Ve snaze ochránit zájmy účastníků Programu si zákaznické centrum pro obsluhu držitelů Karty Douglas vyhrazuje právo zadávat během telefonického rozhovoru otázky směřující k identifikaci účastníka Programu. Odmítne-li volající uvést identifikační údaje, není Organizátor povinen splnit žádost předpokládaného účastníka o sdělení jím požadovaných informací včetně stavu bodového zůstatku.

 

3. Otázky týkající se využití osobních údajů zákazníka je možné směrovat na e-mailovou adresu: servis@douglas.cz

 

Závěrečná ustanovení

§10.

1.Organizátor si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné podmínky v průběhu Programu. Veškeré změny těchto Všeobecných podmínek budou účinné ode dne jejich zveřejnění na internetové stránce www.douglas.cz provozované Organizátorem.

 

2.Organizátor si vyhrazuje právo Program ukončit, a to kdykoli, nejdříve však 30 dnů od zveřejnění informace o ukončení Programu v parfumeriích Organizátora nebo na internetové stránce www.douglas.cz.

 

3.V záležitostech neupravených těmito Všeobecnými podmínkami platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

DATUM POSLEDNÍ AKTUALIZACE DOKUMENTU: 25.10.2023