SLEVA 20 % PŘI NÁKUPU NAD 1390 KČ A 25 % NA ADVENTNÍ KALENDÁŘE!

Zpracování osobních údajů kupujících

Informace o zpracování osobních údajů kupujících

(Kupující)

 

Úvodní informace

 

Společnost Parfumerie DOUGLAS, s.r.o. zpracovává osobní údaje kupujících vyřazeného nebo jinak nepotřebného majetku společnosti, kteří jsou fyzickými osobami (dále jen „Kupující“), na základě a v souladu s dotčenými právními předpisy, zejména s

 

nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále také jen „Nařízení“),

 

a to za stanovenými účely, jakož i způsoby a prostředky zpracování, které vždy odpovídají příslušnému právnímu titulu ve smyslu článku 6 Nařízení.    

 

Tato Informace o zpracování osobních údajů Kupujících obsahuje jednak transparentní informace ve smyslu ustanovení článků 13 a 14 Nařízení, jakož i poučení o právech subjektů údajů ve smyslu ustanovení článků 15 až 22 Nařízení.

 

Správce osobních údajů

 

Společnost Parfumerie DOUGLAS, s.r.o., se sídlem Praha 1 - Staré Město, Jungmannova 750/34, PSČ 11000, IČO: 26766671, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze C 92300, vystupuje ve vztahu k osobním údajům Dodavatelů v právním postavení správce osobních údajů (dále také jen „Správce“).  

 

Správce nese odpovědnost za zpracování osobních údajů Kupujících a jiných skupin subjektů údajů a v tomto směru přijal interní organizační, technická a další opatření k zabezpečení a ochraně zpracovávaných osobních údajů, která jsou upravena ve Směrnici o zpracování a ochraně osobních údajů u společnosti Parfumerie DOUGLAS, s.r.o. (dále jen „Směrnice“). 

 

Kupující mají právo se na společnost Parfumerie DOUGLAS, s.r.o. jakožto Správce obracet se všemi dotazy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů a uplatňovat u Správce svá práva subjektů údajů, a to:

 

  • písemně formou dopisu/ oznámení na adresu: Praha 1 - Staré Město, Jungmannova 750/34, PSČ 11000
  • elektronicky na e-mailovou adresu: GDPR@douglas.cz
  • telefonicky na tel. čísle: +420 222 222 800.

 

Zpracovatelé osobních údajů

Správce pověřil zpracováním kamerových záznamů poskytovatele bezpečnostních služeb, společnosti:

 

HUNTERS Security s.r.o.

Mark2 Corporation Czech a.s.

cba corporation, a.s.

ČECHYMEN a.s.

 

Účely zpracování osobních údajů

Správce zpracovává vybrané osobní údaje Kupujících za následujícími účely:

 

-        plnění obchodní smlouvy/ jednání o kupní smlouvě;

-        plnění povinností vyplývajících z daňových právních předpisů;

-        ochrana majetku a bezpečnosti osob (viz záznamy z Kamerového systému – při jednání o kupní smlouvě).

 

Právní tituly zpracování osobních údajů

Právním titulem ke zpracování osobních údajů Kupujících ve smyslu článku 6 Nařízení ve vztahu ke shora uvedeným účelům zpracování jsou:

-        plnění smlouvy;

-        oprávněné zájmy správce;

-        plnění právních povinností správce.

 

 

Kamerový systém

 

Kamerový systém je Správcem provozován v objektech jeho prodejních provozoven.

Kamerový systém je tvořen kamerami, které jsou umístěny ke kontrole a monitoringu prodejních prostor.

Kamerový systém je Správcem provozován za následujících podmínek:

·        účel zpracování: ochrana majetku a bezpečnosti osob;

·        právní titul: oprávněné zájmy správce;

·        bez souhlasu subjektů údajů;

·        dotčené subjekty údajů: zaměstnanci; tzv. agenturní zaměstnanci; dodavatelé (FOP) a další fyzické osoby, které se zdržují v prostorách sídla/ provozovny (učni/ studenti, návštěvy);

·        kategorie osobních údajů: popisné – obrazové záznamy (obličeje, postavy);

·        místo uložení záznamů: přímo v sídle/ provozovně;

·        doba zpracování/ uchovávání záznamů: doba se liší dle jednotlivých provozoven a je v rozsahu 14 dní až jeden měsíc, bližší informace naleznete na konkrétní provozovně

·        technické zabezpečení systému a fyzická ochrana: vyhrazená místnost pro úložiště záznamů, záznamy technicky blokovány, omezení přístupových oprávnění.

 

Prostory monitorované kamerovým systémem jsou viditelně označeny Informačními tabulkami, které obsahují jednak piktogram a dále krátký informační text.

 

Rozsah zpracování osobních údajů

Co do rozsahuzpracování kategorií údajů Správce zpracovává následující osobní údaje Kupujících:

·        jméno a příjmení, příp. obchodní firma, sídlo, IČO, DIČ,

·        e-mailová adresa, telefonní číslo

·        doručovací adresu.

 

Doba uložení osobních údajů

 

Doba uložení, resp. zpracování osobních údajů Kupujících ze strany Správce je následující:

 

·        po dobu trvání smluvního vztahu;

·        po dobu povinností vyplývajících z daňových právních předpisů.

 

 

 

Práva subjektů údajů

 

Kupující jako subjekty údajů mají ve vztahu ke Správci ve smyslu článků 15 až 22 Nařízení následující práva:

 

·        právo na přístup k osobním údajům, zejména právo žádat po Správci informaci o zpracování svých osobních údajů;

·        právo na opravu osobních údajů, pokud jsou údaje vedeny nepřesně;

·        právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“);

·        právo na omezení zpracování osobních údajů;

·        právo vznést vůči Správci námitku proti zpracování osobních údajů;

·        práv nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování (s výjimkami).

 

Vedle toho má subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

 

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

E-mailová adresa: posta@uoou.cz