POUZE DNES 30 % NA VYBRANÉ ZNAČKY - Lancôme, YSL, Prada, Valentino, Armani a další.

Spracovaní osobných údajov uchádzačov o zamestnanie

Úvodná informácia

 

Spoločnosť Parfumerie Douglas Slovensko, s.r.o. spracúva osobné údaje Uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „Uchádzač o zamestnanie“), na základe a v súlade so zodpovedajúcimi právnymi predpismi, najmä s

 

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „Nariadenie“),

 

Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

 

a to za stanovenými účelmi, ako i spôsobmi a prostriedkami spracovania, ktoré vždy zodpovedajú príslušnému právnemu základu v zmysle článku 6 Nariadenia.    

 

Táto informácia o spracovaní osobných údajov Uchádzačov o zamestnanie obsahuje jednak transparentnú informáciu v zmysle ustanovenia článku 13 a 14 Nariadenia, ako i poučenie o právach dotknutých osôb v zmysle ustanovenia článkov 15 až 22 Nariadenia.

 

Prevádzkovateľ informačných systémov 

 

SpoločnosťParfumerie Douglas Slovensko, s.r.o., IČO: 50 628 186, so sídlom Lazaretská 8
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08 (ďalej aj ako „Parfumerie Douglas“)
vystupuje vo vzťahu k osobným údajom Uchádzačov o zamestnanie v právnom postavení Prevádzkovateľa informačných systémov (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“).  

 

Prevádzkovateľ nesie zodpovednosť za spracovanie osobných údajov Uchádzačov o zamestnanie  a iných skupín dotknutých osôb a v tomto smere prijal interné organizačné, technické a ďalšie opatrenia na zabezpečenie a ochranu spracovávaných osobných údajov, ktoré sú upravené v Smernici o spracúvaní a ochrane osobných údajov v spoločnosti Parfumerie Douglas (ďalej len „Smernica“). 

 

Uchádzači o zamestnanie majú právo sa na spoločnosť Parfumerie Douglas ako Prevádzkovateľa informačných systémov obracať so všetkými dotazmi týkajúcimi sa spracovania a ochrany osobných údajov a uplatňovať si u Prevádzkovateľa svoje práva dotknutých osôb, a to:

 

  • písomne formou listu/ oznámenia na adresu Prevádzkovateľa
  • elektronicky na e-mailovou adresu: gdpr@douglas.sk

 

Príjemcovia osobných údajov (/sprostredkovatelia)

 

V rámci Parfumerie Douglas obdržia údaje tie subjekty, ktoré to potrebujú na plnenie všetkých zmluvných/predzmluvných povinností. Prevádzkovateľ vo vzťahu k osobným údajom uchádzačov o zamestnanie nepoveril k ďalšiemu spracovaniu osobných údajov sprostredkovateľa s výnimkou spoločnosti Parfumerie DOUGLAS, s.r.o., so sídlom Praha 1 - Staré Město, Na Příkopě 17/1047, PSČ 11000, IČO: 26766671.

 

Účely spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva vybrané osobné údaje Uchádzačov o zamestnanie za nasledujúcimi účelmi:

 

·         výberové konanie za účelom obsadenia pracovného miesta/rokovanie o pracovnej zmluve alebo obdobnej zmluve;

·         dočasné uchovanie osobných údajov pre prípadné budúce zaradenie do výberového konania/rokovania o pracovnej zmluve.

 

Právne základy spracovania osobných údajov

Právnym základom k spracovaniu osobných údajov Uchádzačov o zamestnanie v zmysle článku 6 Nariadenia vo vzťahu k hore uvedeným účelom spracovania sú:

  • plnenie zmluvy/predzmluvných vzťahov;

·         oprávnené záujmy Prevádzkovateľa, ktorými sú predovšetkým ochrana majetku a bezpečnosť osôb (kamerový systém);

·         súhlas, na základe ktorého sú spracúvané údaje po ukončení výberového konania bez uzatvorenia pracovnej/inej obdobnej zmluvy za účelom dočasného uchovania osobných údajov pre budúce zaradenie do výberového konania/rokovania o pracovnej zmluve

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať.

 

Zdroj osobných údajov

 

Spracúvame osobné údaje, ktoré sme získali od Vás zo zaslaného životopisu alebo na základe Vami udeleného súhlasu. Ďalej spracúvame osobné údaje z verejne dostupných oficiálnych zdrojov (napr. obchodný register a register združení, živnostenský register). Ako je uvedené ďalej spracúvame osobné údaje vo forme obrazového záznamu z kamerového systému.

 

Rozsah spracovania osobných údajov

Čo do rozsahu spracovania údajov Prevádzkovateľ spracúva nasledujúce osobné údaje:

·         kontaktné a identifikačné údaje:

meno a priezvisko, adresa, bydlisko, telefónne číslo, emailová adresa;

·         popisné údaje:

ukončené vzdelanie, odborná kvalifikácia, predchádzajúce zamestnania (údaje uvedené  v životopise)

 

Doba uloženia osobných údajov

 

Doba uloženia, resp. spracovania osobných údajov Uchádzača o zamestnanie zo strany Prevádzkovateľa je nasledujúca:

 

·         po dobu výberového konania a rokovania o pracovnej/inej obdobnej zmluve;

·         po dobu 6 mesiacov po ukončení výberového konania/rokovania o pracovnej zmluve (na základe súhlasu)

·         po inú dobu, ak sa Prevádzkovateľ a Uchádzač o zamestnanie dohodol inak.

 

Práva dotknutých osôb

 

Uchádzači ako dotknuté osoby majú vo vzťahu k Prevádzkovateľovi v zmysle čl. 15 až 22 Nariadenia nasledujúce práva:

 

  • právo na prístup k osobným údajom, najmä právo žiadať od prevádzkovateľa informáciu o spracúvaní osobných údajov;
  • právo na opravu osobných údajov, pokiaľ sú údaje vedené nepresne;
  • právo na výmaz osobných údajov („právo byť zabudnutý“);
  • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov;
  • práv nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania (s výnimkami).

 

Máte právo, z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR (Spracúvanie údajov na základe oprávnených záujmov).

 

Ak podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo pokiaľ spracúvanie slúži na uplatňovanie, vykonávanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

Popri tom má dotknutá osoba právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ktorým je v SR Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, 820 07 Bratislava 27, email: statny.dozor@pdp.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3220.

 

Prenos údajov do tretích krajín (štáty mimo Európskeho hospodárskeho priestoru – EHP) sa neuskutočňuje.