SLEVA 20 % PŘI NÁKUPU NAD 1390 KČ A 25 % NA ADVENTNÍ KALENDÁŘE!

Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele

Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Parfumerie Douglas s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) společnosti Parfumerie DOUGLAS, s.r.o. platné pro prodej na dálku a elektronický obchod realizovaný prostřednictvím webových stránek douglas.cz pro nákupy soukromých zákazníků s fakturační adresou v České republice

 

Stav: 10.02.2023

 

 § 1 Rozsah platnosti

§ 2 Uzavření smlouvy

§ 3 Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

§ 4 Dodání

§ 5 Platební prostředky, splatnost, prodlení a výhrada vlastnictví

§ 6 Nároky vyplývající z vad zboží

§ 7 Náhrada škody

§ 8 Ochrana osobních údajů

§ 9 Spory

§ 10 Ostatní

§ 1 Rozsah platnosti

Pro objednávky zboží realizované prostřednictvím webových stránek douglas.cz platí – pokud tím nedojde k omezení dalších práv souvisejících s ochranou spotřebitele v zemi Vašeho obvyklého bydliště v Evropě – výlučně níže uvedené Všeobecné obchodní podmínky společnosti

Parfumerie DOUGLAS, s.r.o., Praha 1 - Staré Město, Jungmannova 750/34, PSČ 11000; tel.: 00420 222 222 800 (Za cenu volání na běžnou pevnou linku dle tarifu Vašeho telefonního operátora) nebo e-mail: servis@douglas.cz, ve znění platném ke dni odeslání objednávky.

Níže uvedené obchodní podmínky se uplatní výhradně na spotřebitele, tedy na člověka, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Text Všeobecných obchodních podmínek si můžete stáhnout do svého počítače nebo vytisknout. Případná ustanovení odchylná od těchto podmínek platí pouze v případě našeho písemného potvrzení.

 

§ 2 Uzavření smlouvy

(1) Až do odeslání objednávky jsou veškeré údaje uváděné u zboží a cen na naší internetové stránce v rámci procesu objednávky nezávazné a mohou podléhat změnám. Závazná nabídka koupě vzniká teprve na základě Vaší objednávky, kterou učiníte kliknutím na tlačítko „Koupit nyní“. Kliknutím na tlačítko „Koupit nyní“ zároveň souhlasíte s tím, aby byla – v případě platného vzniku smlouvy – ve smyslu § 5 níže provedena platba na náš účet. Takto učiněná objednávka však ještě vyžaduje potvrzení z naší strany. Ke vzniku kupní smlouvy a nároku na dodání a zaplacení zboží dochází teprve přijetím Vaší objednávky dle odst. 2 níže. Nejsme povinni přijmout Vaši nabídku koupě.

(2) Objednávka zboží je přijata tehdy, jestliže potvrdíme přijetí objednávky zasláním e-mailové zprávy.

Heslo, které je nezbytné pro vyřízení procesu objednávky, v žádném případě nesdělujte třetím osobám. V opačném případě nesete odpovědnost za škodu vzniklou objednávkami realizovanými třetí osobou.

(3) Berete na vědomí, že mohou nastat případy, kdy objednáte zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby našeho interního informačního systému (např. v podobě násobení slev či poskytnutí vyšší než přiměřené slevy). V takovém případě jsme oprávněni od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co obdržíte e-mailovou zprávu potvrzující Vaši objednávku. Odstoupení od kupní smlouvy Vám zašleme prostřednictvím elektronické pošty na Vaši adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o výše uvedené skutečnosti dozvíme.

(4) Berete na vědomí, že množství objednaných produktů je omezeno, a to 4 kusy jednoho produktu na objednávku a maximálně 15 kusů produktů jedné značky na objendávku.

(5) Poskytneme-li Vám společně se zbožím dárek, je darovací smlouva mezi námi a Vámi uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li z Vaší strany k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a jste povinni nám spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

(6) Berete na vědomí, že mohou nastat případy, kdy se stane některý z dárků ke zboží nedostupným (tj. dojde k vyčerpání našich skladových zásob dárku), a to i přes to, že takový byl již dárek uveden i na faktuře. V takovém případě souhlasíte, že Vám poskytneme jiný dárek, který bude minimálně stejné hodnoty.

(7) Seznam zboží (a jeho ceny) v internetovém obchodu douglas.cz se může lišit od zboží (včetně jeho cen) nabízeného v kamenných prodejnách řetězce Parfumerie DOUGLAS, s.r.o.

§ 3 Poučení o odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 90 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. V případě, že jste si objednali více kusů zboží v rámci jedné objednávky a zboží bylo dodáno zvlášť, začíná běžet lhůta na odstoupení od smlouvy teprve poté, co Vám (nebo Vámi určené třetí osobě, která není dopravcem) bylo dodáno poslední zboží nebo poslední dílčí zásilka, popř. poslední kus zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat na adrese

Parfumerie DOUGLAS, s.r.o.

Jungmannova 750/34

Praha 1 11000

servis@douglas.cz
telefonní číslo: 00420 222 222 800 (Za cenu volání na běžnou pevnou linku dle tarifu Vašeho telefonního operátora)

formou jednoznačného prohlášení (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Následky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, nebude-li  s Vámi ujednáno něco jiného. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Platby vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, nám zašlete na adresu Parfumerie Douglas, Osvobození 535, Stochov, 273 03, nebo jej osobně doručte na některou z našich kamenných prodejen. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Náklady spojené s nejlevnějším způsobem vrácení zboží neseme my. Pokud zvolíte jiný než nejlevnější způsob vrácení zboží, nesete náklady na vrácení zboží ve výši, která převyšuje náklady na nejlevnější způsob vrácení zboží.

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. O přijetí zboží a vrácení plateb Vás budeme informovat prostřednictvím e-mailových nebo textových zpráv, či telefonicky.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(V případě, že chcete odstoupit od smlouvy, vyplňte prosím tento formulář a zašlete nám ho zpět.)

Parfumerie DOUGLAS, s.r.o.
Jungmannova 750/34
Praha 1 PSČ 11000
servis@douglas.cz, tel.: 00420 222 222 800 (Za cenu volání na běžnou pevnou linku dle tarifu Vašeho telefonního operátora)

- Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*)

- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

- Jméno a příjmení spotřebitele(ů)

- Adresa spotřebitele(ů)

- Podpis spotřebitele(ů) (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě

- Datum

_______________

 

(*) Nehodící se škrtněte.

§ 4 Dodání zboží

(1) Zboží dodáváme výlučně na území České republiky, pokud se fakturační adresa nachází v České republice.

Zboží bude dodáno z našeho výdejního skladu na dodací adresu v České republice, kterou jste uvedli v objednávce.

(2) U objednávek nad 699 Kč neúčtujeme přepravné. Jestliže bude hodnota objednávky nižší, činí výše přepravného na území České republiky 89 Kč. Nedodáváme zboží mimo území České republiky.

Celkovou cenou objednávky se rozumí mezisoučet po odečtení všech uplatněných slev.

(3) Na území České republiky dodáváme objednané zboží prostřednictvím našeho smluvního dopravce zpravidla nejpozději během 2–3 pracovních dnů. Lhůta dle předchozí věty může být z naší strany prodloužena až o [●] dní, jestliže je zpoždění způsobeno vyšší mocí, nebo jinými z naší strany nezaviněnými okolnostmi (např. okolnostmi na straně dopravce); o této skutečnosti Vás bez zbytečného odkladu vyrozumíme, přičemž nejste oprávněni po nás požadovat náhradu škody ani jiné plnění či sankci a dále v takovém případě nemáte do uplynutí dodatečné oznámené lhůty k plnění právo odstoupit od smlouvy.

 

Zákonem stanovené svátky a dny pracovního klidu v České republice a/nebo Německu rovněž ovlivňují termín dodání Vaší objednávky a mají za následek posunutí termínu dodání o dva pracovní dny následující po státním svátku, popř. dnu pracovního klidu.

(4) Zjevně poškozenou nebo neúplnou zásilku je třeba při doručování ihned řešit s dopravcem, přičemž takovou zásilku máte možnost odmítnout převzít. Pokud takto poškozenou nebo neúplnou zásilku od přepravce převezmete, je nezbytné veškeré závady popsat v předávacím protokolu. Doporučujeme pořídit si rovněž fotodokumentaci závad. O těchto závadách nás prosím bez zbytečného odkladu informujte a zboží reklamujte na našem reklamačním oddělení. Pozdější reklamace zjevného poškození zboží nebo neúplnosti zboží Vás nezbavuje práva zboží reklamovat. Máme však možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

(5) Jestliže to bude po zvážení Vašich i našich zájmů přiměřené, jsme oprávněni realizovat dílčí dodávky na adresu uvedenou v objednávce. Dodatečné náklady, které vzniknou v případě dílčích dodávek se zasláním, hradíme samozřejmě my. Zaslání dílčích dodávek probíhá na naše nebezpečí. Doručením každé dílčí dodávky přechází nebezpečí škody na dodaném zboží na Vás. Jestliže se dostaneme do prodlení s realizací zbývajících dílčích plnění nebo jestliže nebudeme schopni realizovat zbývající dílčí plnění, jste oprávněni odstoupit v plném rozsahu od smlouvy nebo požadovat náhradu škody kvůli neplnění celého závazku za předpokladu, že dílčí dodávka pro Vás nebude mít význam.

(6) Neneseme žádnou odpovědnost v případě, že z důvodu způsobeného vyšší mocí nebo z důvodu jiných, z naší strany nezaviněných okolností včetně epidemického či obdobného stavu a včetně vyhlášeného stavu nebezpečí, nouzového stavu či podobných okolností (dále jen „námi nezaviněná okolnost“), nejsme schopni předat zboží dopravci nebo, že dopravce není schopen předat Vám zboží způsobem zvoleným v objednávce. O tom Vás bez zbytečného odkladu vyrozumíme. Za podmínek uvedených v tomto bodě jsme rovněž oprávněni od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení od kupní smlouvy Vám zašleme prostřednictvím elektronické pošty na Vaši adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o námi nezaviněné okolnosti dozvíme.

 

§ 5 Platební prostředky, splatnost, prodlení a výhrada vlastnictví

(1) V závislosti na výši objednávky a zůstatku na zákaznickém účtu na douglas.cz Vám bude nabídnut výběr z následujících možností úhrady:

a. platební karta (MasterCard nebo VISA)

b. dobírka.

(2) Slevy nebo slevové poukazy (např. kupón se slevovým kódem, bonus v newsletteru nebo narozeninový poukaz) lze uplatnit pouze v souladu s podmínkami příslušné akční nabídky. Nelze přitom navzájem kombinovat více druhů slev nebo slevových poukazů.

(3) Kupní cena se stává splatnou uskutečněním úplné dodávky, to znamená předáním zboží. Vlastníkem zboží se stanete až v okamžiku, kdy nám uhradíte kupní cenu v plné výši. Nebezpečí škody na zboží na Vás však přechází již v okamžiku převzetí zboží.

 

Podle zvoleného typu platby bude příslušná částka odepsána z Vašeho účtu k nejbližšímu možnému termínu.

(4) Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

(5) Platba platební kartou
Upřednostňujete platbu kartou? Na www.douglas.cz můžete platit kartami VISA a Mastercard. Do příslušných polí zadejte číslo platební karty, CVV/CVC kód, datum expirace a jméno držitele. Předmětná částka bude z účtu stržena až ve chvíli, kdy bude Vaše objednávka expedována. 

3D-Secure je bezpečnostní protokol, který zvyšuje zabezpečení a umožňuje zákazníkům bezpečnější ověřování při použití debetní nebo kreditní karty při nakupování online. Po zadání platebních údajů do formuláře platební brány přijde zákazníkovi SMS s unikátním číselným kódem. Cílem 3D-Secure je zamezit neoprávněnému zneužití karet třetími stranami.

V závislosti na typu karty se označuje jako Mastercard Identity Check (u Mastercard), Visa Secure (u VISA).

Evropský orgán pro bankovnictví ukládá obchodníkům povinnost zajistit nejvyšší možnou ochranu citlivých dat při platbách debetními a kreditními kartami na internetu. Identita oprávněného držitele karty je ověřována v souladu s platnou legislativou. Tento požadavek protokol 3D-Secure splňuje využíváním ověřovacích kódů. Všichni evropští online obchodníci jsou povinni tento postup dodržovat.

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) nařizuje při autentifikaci využití alespoň dvou z níže uvedených prvků:

·        Prvek znalosti
PIN, heslo a odpovědi na bezpečnostní otázky, které jsou známy výhradně zákazníkovi*.

·        Prvek držení
Chytrý telefon, token nebo jiný prvek, který je ve výhradním držení zákazníka

·        Prvek inherence
Otisky prstů a další biometrické údaje, jimiž lze zákazníka bezpečně identifikovat.

 

§ 6 Nároky vyplývající z vad zboží

(1) Skutečný vzhled zboží dodaného zákazníkovi nemusí vždy odpovídat vyobrazení zboží nabízeného na webových stránkách. Zejména po obnově sortimentu zboží ze strany výrobců se mohou vyskytnout změny ve vzhledu a úpravě výrobků. Zákazník není oprávněn uplatňovat případné nároky z vad zboží, pokud jsou takové změny přiměřené.

(2) Za vadné se považuje zejména zboží, které nemá obvyklé či prezentované vlastnosti, neslouží svému účelu, neodpovídá požadavkům právních předpisů či nebylo dodáno ve sjednaném množství. Upozorňuje Vás, že zvýšenou citlivost či případ alergické reakce na dodané zboží nelze samu o sobě považovat za vadu zboží. Stejně tak za vadu zboží nelze považovat nedostatky v dárcích a jiném bezúplatném plnění, které Vám poskytujeme nad rámec Vaší objednávky.

(3) Jestliže bude zboží postiženo vadami a Vy nebudete požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, zajistíme během přiměřené lhůty dodatečné plnění, to znamená buď náhradní dodávku, nebo odstranění vad. Pokud Vámi zvolená forma dodatečného plnění bude možná pouze s vynaložením nepřiměřených nákladů, jsme oprávněni poskytnout jinou formu dodatečného plnění. Nezbytné náklady, které vzniknou v souvislosti se zajištěním dodatečného plnění, hradíme my. V případě, že nebudeme schopni zajistit dodatečné plnění, můžete se rozhodnout pro odstoupení od smlouvy, nebo snížení kupní ceny. Pokud však bude vada představovat podstatné porušení kupní smlouvy, máte bez dalšího možnost rozhodnout se pro slevu z kupní ceny, dodatečné plnění nebo od smlouvy odstoupit. Veškerá další zákonná práva zůstávají zachována.

(4) Vadné zboží nám zašlete zpět, pokud se nerozhodnete pro slevu z kupní ceny. Reklamaci je možno uplatnit i na našich kamenných provozovnách, v nichž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. O převzetí reklamovaného zboží Vám vystavíme potvrzení, jež bude obsahovat:

 

a)            Datum uplatnění reklamace;

b)           Obsah reklamace;

c)            Požadovaný způsob vyřízení reklamace; a

d)           Potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace  včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

(5) Nároky z vad zboží lze uplatnit do 2 let od okamžiku dodání zboží.

(6) Náklady spojené s vrácením zboží hradíme v případě vady my.

 

(7) O reklamaci jsme povinni rozhodnout bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dní od přijetí reklamovaného zboží, případně v této lhůtě musíme rozhodnout, že je k rozhodnutí třeba odborné posouzení, o čemž Vás informujeme. Reklamaci včetně odstranění vady jsme povinni vyřídit bezodkladně nejpozději do 30 dní od data přijetí reklamovaného zboží. Marné uplynutí této lhůty je považováno za podstatné porušení smlouvy, jež zakládá Vaše právo odstoupit od kupní smlouvy.

(8) Lhůta pro uplatnění vad zboží se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

§ 7 Náhrada škody

Náhrada škody v důsledku porušení povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu je poskytována při splnění zákonných podmínek. To platí analogicky také pro nároky na náhradu škody z titulu odpovědnosti výrobce za škody způsobené vadou výrobku. Dodržujte veškeré pokyny uvedené na obalu a v příbalových letácích. V případě použití a/nebo manipulace v rozporu s těmito pokyny neneseme žádnou odpovědnost.

§ 8 Ochrana osobních údajů

Údaje nezbytné pro realizaci obchodu uchovává, zpracovává a používá společnost Parfumerie DOUGLAS, s.r.o. V této souvislosti odkazujeme na Informace o ochraně osobních údajů společnosti Parfumerie DOUGLAS, s.r.o.

§ 9 Spory

Snažíme se řešit veškeré spory na základě vzájemné dohody.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz “

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10 Ostatní

(1) Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit naše Všeobecné obchodní podmínky. Aktuálně platné znění Všeobecných obchodních podmínek si můžete kdykoliv stáhnout na webových stránkách douglas.cz jako dokument PDF a vytisknout.

(2) Rozhodným právem je české právo.

(3) Nároky a reklamace lze uplatnit na adrese uvedené v § 1 nebo jakékoliv provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží.

(4) Pokud oddělitelné ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek je nebo se stane neplatným, nevynutitelným či zdánlivým, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek.

(5) Naše zboží není určeno pro prodej do zahraniční, a to ani v rámci evropského hospodářského prostoru ani do třetích zemí. V případě, že však dojde k naplnění podmínek mezinárodní koupě zboží se vylučuje Vídeňská úmluva o mezinárodní koupi zboží a s ní související mezinárodní úmluvy.

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM DOUGLAS

tel.: +420 222 222 800 (Po-Pá od 08:30 do 17:00)

e-mail: servis@douglas.cz

Facebook: Parfumerie Douglas Česká republika

Instagram: Parfumerie Douglas ČR / @douglasczech

TikTok:  Douglas ČR / @douglasczech

REKLAMACE

tel.: +420 222 222 800 (Po-Pá od 08:30 do 17:00)

e-mail: servis@douglas.cz

Poštou: Parfumerie DOUGLAS, s.r.o., Jungmannova 750/34, Praha 1 PSČ 11000

Osobně: v kterékoliv parfumerii DOUGLAS, jejichž seznam je uveden zde; lze pouze v provozní době dané parfumerie DOUGLAS.

Vrácení reklamovaného zboží poštou: Parfumerie Douglas, Osvobození 535, Stochov, 273 03, nebo osobně v kterékoliv parfumerii DOUGLAS v rámci její provozní doby.

ODSTOUPENÍ

tel.: +420 222 222 800 (Po-Pá od 08:30 do 17:00)

e-mail: servis@douglas.cz

Poštou: Parfumerie DOUGLAS, s.r.o., Jungmannova 750/34, Praha 1 PSČ 11000

lze však i jakoukoliv jinou formou dostatečně osvědčující jasnou vůli v konkrétním rozsahu odstoupit od konkrétní kupní smlouvy uzavřené s námi.

Vrácení reklamovaného zboží poštou: Parfumerie Douglas, Osvobození 535, Stochov, 273 03, nebo osobně v kterékoliv parfumerii DOUGLAS v rámci její provozní doby.