OBJEVTE BESTSELLERY ZA SKVĚLÉ CENY!

Spracúvaní osobních údajov kupujúcich

 

 

Úvodná informácia

 

Spoločnosť Parfumerie Douglas Slovensko, s.r.o. spracúva osobné údaje kupujúcich vyradeného alebo inak nepotrebného majetku spoločnosti (ďalej len „Kupujúci“), na základe a v súlade so zodpovedajúcimi právnymi predpismi, najmä s

 

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „Nariadenie“),

 

Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

 

a to za stanovenými účelmi, ako i spôsobmi a prostriedkami spracovania, ktoré vždy zodpovedajú príslušnému právnemu základu v zmysle článku 6 Nariadenia.    

 

Táto informácia o spracovaní osobných údajov Kupujúcich obsahuje jednak transparentnú informáciu v zmysle ustanovenia článku 13 a 14 Nariadenia, ako i poučenie o právach dotknutých osôb v zmysle ustanovenia článkov 15 až 22 Nariadenia.

 

Prevádzkovateľ informačných systémov  

 

SpolečnostParfumerie Douglas Slovensko, s.r.o., IČO: 50 628 186, so sídlom Lazaretská 8
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08 (ďalej aj ako „Parfumerie Douglas“)
vystupuje vo vzťahu k osobným údajom Kupujúcich v právnom postavení Prevádzkovateľa informačných systémov (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“).  

 

Prevádzkovateľ nesie zodpovednosť za spracovanie osobných údajov Kupujúcich a iných skupín dotknutých osôb a v tomto smere prijal interné organizačné, technické a ďalšie opatrenia na zabezpečenie a ochranu spracovávaných osobných údajov, ktoré sú upravené v Smernici o spracúvaní a ochrane osobných údajov v spoločnosti Parfumerie Douglas (ďalej len „Smernica“). 

 

Kupujúci majú právo sa na spoločnosť Parfumerie Douglasako Prevádzkovateľa informačných systémov obracať so všetkými dotazmi týkajúcimi sa spracovania a ochrany osobných údajov a uplatňovať si u Prevádzkovateľa svoje práva dotknutých osôb, a to:

 

  • písomne formou listu/ oznámenia na adresu Prevádzkovateľa
  • elektronicky na e-mailovou adresu: gdpr@douglas.sk

 

 

Príjemcovia osobných údajov (/sprostredkovatelia)

 

V rámci Parfumerie Douglas obdržia údaje tie subjekty, ktoré to potrebujú na plnenie všetkých zmluvných a zákonných povinností. Na tieto uvedené účely môžu údaje obdržať aj naši sprostredkovatelia (čl. 28 GDPR) alebo iní prevádzkovatelia informačných systémov. Sem patria spoločnosti najmä v kategóriách bankové služby, služby IT, logistika, daňové a právne poradenstvo a konzultácie, štatutárny audit ako aj predaj a marketing.

 

Prevádzkovateľ poveril spracovaním kamerových záznamov poskytovateľa bezpečnostných služieb, spoločnosť:

 

cba corporation s.r.o.,IČO: 46 323 953, sídlo: Zámocká 3 Bratislava 811 01

                                   

 

Účely spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva vybrané osobné údaje Kupujúcich za nasledujúcimi účelmi:

 

-          plnenie obchodnej zmluvy/rokovanie o obchodnej zmluve;

-          plnenie povinností vyplývajúcich z daňových a účtovných právnych predpisov;

-          ochrana majetku a bezpečnosti osôb (záznamy z Kamerového systému – pri rokovaní o obchodnej zmluve a/alebo dodávkach tovaru a služieb).

 

Právne základy spracovania osobných údajov

Právnym základom k spracovaniu osobných údajov Kupujúcich v zmysle článku 6 Nariadenia vo vzťahu k hore uvedeným účelom spracovania sú:

-          plnenie zmluvy;

-          oprávnené záujmy Prevádzkovateľa,ktorými sú predovšetkým ochrana majetku a bezpečnosť osôb;

-          plnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa.

 

Zdroj osobných údajov

 

Spracúvame osobné údaje, ktoré od Vás získame v rámci nášho obchodného vzťahu. Okrem toho spracúvame, pokiaľ je to pre poskytovanie našich služieb potrebné, osobné údaje, ktoré sme prípustným spôsobom obdržali od tretích strán (napr. za účelom realizácie zákaziek, plnenia zmlúv) alebo na základe Vami udeleného súhlasu. Ďalej spracúvame osobné údaje z verejne dostupných oficiálnych zdrojov (napr. obchodný register a register združení, živnostenský register). Ako je uvedené ďalej spracúvame osobné údaje vo forme obrazového záznamu z kamerového systému.

 

Kamerový systém

 

Kamerový systém je Prevádzkovateľom prevádzkovaný v objektoch jeho predajných prevádzok.

Kamerový systém je tvorený kamerami, ktoré sú umiestnené na kontrolu a monitoring obchodných/predajných priestorov.

Kamerový systém je Prevádzkovateľom prevádzkovaný za nasledovných podmienok:

·         účel spracovania: ochrana majetku a bezpečnosti osôb;

·         právny základ: oprávnené záujmy prevádzkovateľa;

·         bez súhlasu dotknutých osôb;

·         dotknuté osoby: zamestnanci, agentúrni zamestnanci, dodávatelia (FOP) a ďalšie fyzické osoby, ktoré sa zdržiavajú v priestoroch prevádzky;

·         kategórie osobných údajov: popisné – obrazové záznamy (tvár, postava);

·         miesto uloženia záznamov: prevádzka;

·      doba spracovania: štrnásť (14) dní

·         technické zabezpečenie systému a fyzická ochrana, technické zabezpečení systému a fyzická ochrana: vyhradená miestnosť pre ukladanie záznamov, technické  blokovanie záznamov, obmedzenia prístupových oprávnení.

 

Priestory monitorované kamerovým systémom sú vidieľne označené piktogramom.

 

Rozsah spracovania osobných údajov

Čo do rozsahu spracovania údajov Prevádzkovateľ spracúva nasledujúce osobné údaje:

·         meno a priezvisko, titul, prípadne názov, sídlo, IČO, DIČ, e-mailová adresa, telefónne číslo, obrazový záznam.

 

Doba uloženia osobných údajov

 

Doba uloženia, resp. spracovania osobných údajov Kupujúcich zo strany Prevádzkovateľa je nasledujúca:

 

·         po dobu trvania zmluvného vzťahu;

·         po dobu vyplývajúcu z daňových/účtovných právnych predpisov

·         po dobu, ktorá sa riadi premlčacími lehotami v zmysle príslušných právnych predpisov. Táto činí spravidla 2 až 3 roky, avšak v zákonom stanovených prípadoch to môže byť až 10 rokov.

·         Po dobu 14 dní (záznamy z kamerového systému)

 

Práva dotknutých osôb

 

Kupujúci ako dotknuté osoby majú vo vzťahu k Prevádzkovateľovi v zmysle čl. 15 až 22 Nariadenia nasledujúce práva:

 

·         právo na prístup k osobným údajom, najmä právo žiadať od prevádzkovateľa informáciu o spracúvaní osobných údajov;

·         právo na opravu osobných údajov, pokiaľ sú údaje vedené nepresne;

·         právo na výmaz osobných údajov („právo byť zabudnutý“);

·         právo na obmedzenie spracovania osobných údajov;

·         práv nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania (s výnimkami).

 

Máte právo, z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR (Spracúvanie údajov na základe oprávnených záujmov).

 

Ak podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo pokiaľ spracúvanie slúži na uplatňovanie, vykonávanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

Popri tom má dotknutá osoba právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ktorým je v SR Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, 820 07 Bratislava 27, email: statny.dozor@pdp.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3220.

 

Prenos údajov do tretích krajín (štáty mimo Európskeho hospodárskeho priestoru – EHP) sa uskutoční len ak by to malo byť potrebné na realizáciu s Vami uzatvorených zmlúv, ak to určuje zákon alebo ak ste nám udelili Váš súhlas. Ak si to zákon vyžaduje, budete o podrobnostiach informovaní osobitne.