Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana osobních údajů

 

Informace o zásadách zpracování a ochraně osobních údajů

 

 

1.      Úvod

 

Děkujeme, že jste navštívili webové stránky společnosti Parfumerie DOUGLAS, s.r.o.

 

Naše společnost dlouhodobě a soustavně pečuje o ochranu osobních údajů a ochranu soukromí návštěvníků svých webových stránek, včetně uživatelů souvisejících aplikací používaných pro zákaznické akce a programy, zejména pak pro zákaznický věrnostní program Douglas Card.

 

Všechny postupy a opatření naší společnosti, přijaté a realizované v této oblasti, přitom důsledně vycházejí z aktuální platné právní úpravy ochrany osobních údajů a soukromí, zejména z

 

·        nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů);

·        adaptačních právních předpisů České republiky, zejména zákona o zpracování osobních údajů, jakož i z

·        občanského zákoníku, č. 89/2012 Sb., a ze zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

 

V případě jakýchkoli změn dotčené právní úpravy veškeré naše postupy a opatření průběžně přizpůsobujeme těmto novým úpravám a změnám. 

 

2.      Parfumerie DOUGLAS, s.r.o. jako správce osobních údajů

 

V případě, že nám v souvislosti s naší nabídkou zboží a služeb poskytnete své osobní údaje a že takto získané údaje budeme dále zpracovávat, stáváme se správcem osobních údajů s odpovědností za jejich řádné zpracování a ochranu.

 

Naše společnost Parfumerie DOUGLAS, s.r.o., se sídlem Praha 1 - Staré Město, Na Příkopě 17/1047, PSČ 11000, IČO: 26766671, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze C 92300, vystupuje ve vztahu k osobním údajům zákazníků a dodavatelů v právním postavení správce osobních údajů, je obchodní společností, která se zabývá maloobchodním prodejem kosmetického zboží.

 

V této souvislosti provozujeme věrnostní zákaznický program „Douglas Card“.

 

Společnost Parfumerie DOUGLAS, s.r.o. jako správce provádí veškerá zpracování osobních údajů na základě a v souladu s povinnostmi a požadavky, které vyplývají z obecného nařízení o ochraně osobních údajů a dalších souvisejících právních předpisů. 

 

Vaše osobní údaje zpracováváme za níže uvedených podmínek.   

 

3.      Zpracovávané osobní údaje  

 

Obecně platí, že k využívání webových stránek naší společnosti není třeba zadávat žádné vstupní či přístupové informace a údaje, které by mohly mít povahu osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je tak třeba pouze v nezbytných případech, kdy je třeba Vás zpětně kontaktovat anebo s Vámi dále komunikovat, a to zejména, pokud jste členem věrnostního programu anebo účastníkem spotřebitelské soutěže a zákazníkům eshopu nebo registrovaným zákazníkem.

 

Pro provedení nákupu na eshopu si zákazník může zřídit registraci. V rámci registrace zadá své kontaktní a doručovací údaje, jež jsou nezbytné pro uzavření kupní smlouvy a dodání zboží. Tyto údaje jsou zabezpečeny heslem a emailem.

 

Zpracováváme tak pouze ty osobní údaje, které nám poskytujete v kvalifikovaných případech v souvislosti se zakoupením námi nabízeného a prodávaného zboží a/nebo s poskytováním souvisejících služeb. Pokud sami neručíte jinak, nebudou Vaše osobní údaje zpracovávány pro marketingové účely.  

 

Jedná se tak obvykle o následující identifikační osobní údaje, které nezbytně potřebujeme k realizaci příslušného obchodu anebo jinému postupu či opatření: jméno a příjmení, adresa bydliště, dodací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo.

 

Jakékoli zpracování osobních údajů je přitom vždy vázáno na stanovený účel zpracování a tomuto účelu odpovídající příslušný právní titul zpracování ve smyslu článku 6 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména: plnění smlouvy/ jednání o smlouvě, plnění právních povinností správce, oprávněné zájmy správce a souhlas subjektu údajů.  

 

V případě, že ke zpracování Vašich osobních údajů dochází na základě právního titulu: Souhlas subjektu údajů (dále jen „Souhlas“), je zpracování možné pouze po dobu trvání tohoto Souhlasu. Pokud svůj Souhlas odvoláte a/nebo uplyne doba, na kterou jste Souhlas udělili, je další zpracování Vašich osobních údajů vyloučeno.

 

Vedle toho nám mohou být dostupné i některé další údaje tím, že navštívíte naše webové stránky a aktivně využíváte našich služeb, a to IP adresu a soubory cookies (v případě online služeb), které však ve vztahu k subjektům údajům systematicky nezpracováváme.

 

4.      Subjekt údajů a jeho práva

 

V případě zpracování Vašich osobních údajů ze strany společnosti Parfumerie DOUGLAS, s.r.o. jako správce jste v právním postavení subjektu údajů, který má vůči správci všechna práva vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 

Jako subjekt údajů přitom máte ve smyslu článků 15 až 22 Nařízení ve vztahu ke správci zejména následující práva:

 

  • právo na přístup k osobním údajům, zejména právo žádat po správci informaci o zpracování svých osobních údajů;
  • právo na opravu osobních údajů, pokud jsou údaje vedeny nepřesně;
  • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“);
  • právo na omezení zpracování osobních údajů;
  • právo vznést vůči Správci námitku proti zpracování osobních údajů;
  • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování (s výjimkami).

 

Vedle toho má subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

 

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

E-mailová adresa: posta@uoou.cz

 

 

 

5.      Zabezpečení osobních údajů

 

Při jakémkoli zpracování Vašich osobních údajů klademe důraz na jejich účinné zabezpečení proti úniku nebo zneužití, a to zejména formou potřebných technických opatření a zabezpečení našeho webu a dalších námi využívaných informačních systémů a SW aplikací, jakož i formou závazných vnitřních postupů a organizačních pravidel pro zpracování osobních údajů, včetně povinnosti mlčenlivosti našich zaměstnanců.

 

V tomto směru naše společnost vydala i Směrnici o zpracování a ochraně osobních údajů u společnosti Parfumerie DOUGLAS, s.r.o. a přijala konkrétní technická, organizační a další opatření k zabezpečení jak automatizovaně, tak i manuálně zpracovávaných osobních údajů.  

 

V případě, že je k dalšímu zpracování osobních údajů v konkrétní věci pověřena další osoba – zpracovatel osobních údajů – je toto zpracování detailně upraveno smlouvou o zpracování osobních údajů, která v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů stanoví přísná technická a organizační pravidla pro účinnou ochranu údajů zpracovávaných u zpracovatele. Seznam zpracovatelů osobních údajů, jež využívá společnost Parfumerie DOUGLAS, s.r.o. lze vyžádat na emailové adrese GDPR@douglas.cz

 

6.      Věrnostní program DOUGLAS Card

 

Podrobné informace, pravidla a postupy týkající se zpracování a ochrany osobních údajů v souvislosti s členstvím zákazníků ve věrnostním programu DOUGLAS Card jsou samostatně upravena ve Všeobecných podmínkách členství a v Informaci o zpracování osobních údajů členů věrnostního programu DOUGLAS Card.

 

7.    Cookies

 

Za účelem zkvalitňování naší Online nabídky a zlepšování elektronické komunikace se zákazníky a členy zákaznických a věrnostních programů využíváme kromě jiného i soubory cookies.

 

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány na osobních počítačích (PC), tabletech nebo smartphonech. Tyto soubory nám přitom umožňují vytvořit předpoklady pro optimální fungování našich webových stránek vůči zákazníkům (uživatelům).

 

V tomto směru je však třeba zdůraznit, že cookies v žádném případě nedovolují přístup do PC nebo jiného komunikačního prostředku a nejsou ani používány k jakémukoli shromažďování osobních údajů. Máte kdykoliv právo a možnost funkci cookies odmítnout a tuto na svém ICT prostředku zrušit/ vypnout. Odmítnutím cookies může být negativně ovlivněna funkcionalita webových stránek.

 

8.      Jak nás můžete kontaktovat

 

V případě jakýchkoli Vašich dotazů, odvolání Souhlasu anebo uplatnění Vašich dalších práv subjektu údajů se na nás můžete obrátit a kontaktovat nás: 

 

  • písemně formou dopisu/ oznámení na adresu: Praha 1 - Staré Město, Na Příkopě 17/1047, PSČ 11000
  • elektronicky na e-mailovou adresu: GDPR@douglas.cz
  • telefonicky na tel. čísle: +420 222 222 800.