SLEVA 20 % PŘI NÁKUPU NAD 1390 KČ A 25 % NA ADVENTNÍ KALENDÁŘE!

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana osobních údajů

 

Informace o zásadách zpracování a ochraně osobních údajů

 

 

1.       1. Úvod

 

Děkujeme, že jste navštívili webové stránky společnosti Parfumerie DOUGLAS, s.r.o.

 

Naše společnost dlouhodobě a soustavně pečuje o ochranu osobních údajů a ochranu soukromí návštěvníků svých webových stránek, včetně uživatelů souvisejících aplikací používaných pro zákaznické akce a programy, zejména pak pro věrnostní program „Karta Douglas”.

 

Všechny postupy a opatření naší společnosti, přijaté a realizované v této oblasti, přitom důsledně vycházejí z aktuální platné právní úpravy ochrany osobních údajů a soukromí, zejména z

 

·               nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů);

·               adaptačních právních předpisů České republiky, zejména zákona o zpracování osobních údajů č. 110/2019, jakož i z

·               občanského zákoníku, č. 89/2012 Sb., a ze zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

 

V případě jakýchkoli změn dotčené právní úpravy veškeré naše postupy a opatření průběžně přizpůsobujeme těmto novým úpravám a změnám. 

 

2.       2. Parfumerie DOUGLAS, s.r.o. jako správce osobních údajů

 

V případě, že nám v souvislosti s naší nabídkou zboží a služeb poskytnete své osobní údaje a že takto získané údaje budeme dále zpracovávat, stáváme se správcem osobních údajů s odpovědností za jejich řádné zpracování a ochranu.

 

Naše společnost zpracovává osobní údaje dotčených osob, kterými jsou:

• návštěvníci internetové stránky www.douglas.cz

• registrovaní návštěvníci internetové stránky www.douglas.cz

• osoby nakupující v rámci e-shopu na stránce www.douglas.cz

• držitelé věrnostní karty „Karta Douglas“

• osoby zaregistrované k odběru newsletteru a jiných obchodních sdělení.

• další osoby, které se účastní speciálních marketingových akcí, např. spotřebitelských soutěží.

Naše společnost Parfumerie DOUGLAS, s.r.o., se sídlem Praha 1 - Staré Město, Jungmannova 750/34, PSČ 11000, IČO: 26766671, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze C 92300, vystupuje ve vztahu k osobním údajům zákazníků a dodavatelů v právním postavení správce osobních údajů, je obchodní společností, která se zabývá maloobchodním prodejem kosmetického zboží (dále také jako "správce").

 

Společnost Parfumerie DOUGLAS, s.r.o. uzavřela smlouvu o společné správě osobních údajů s koncernovou společností Parfumerie Douglas Slovensko, s.r.o. V rámci této smlouvy jsou ve společné správě osobní údaje subjektů údajů, jež je účelné v rámci této části skupiny Douglas sdílet především za účelem lepšího poskytování služeb dotčeným subjektům údajů. Svá práva může subjekt údajů vždy uplatnit u správce, který od něj osobní údaje získal. Tato smlouva o společné správě osobních údajů je uzavřena na dobu existence majetkového a organizačního propojení mezi Parfumerií DOUGLAS, s.r.o. a Parfumerií Douglas Slovensko, s.r.o.

 

V této souvislosti provozujeme věrnostní program „Karta Douglas.

 

Společnost Parfumerie DOUGLAS, s.r.o. jako správce provádí veškerá zpracování osobních údajů na základě a v souladu s povinnostmi a požadavky, které vyplývají z obecného nařízení o ochraně osobních údajů a dalších souvisejících právních předpisů. 

 

Vaše osobní údaje zpracováváme za níže uvedených podmínek.   

 

 

3.       3. Zpracovávané osobní údaje  

 

Obecně platí, že k využívání webových stránek naší společnosti není třeba zadávat žádné vstupní či přístupové informace a údaje, které by mohly mít povahu osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je tak třeba pouze v nezbytných případech, kdy je třeba Vás zpětně kontaktovat anebo s Vámi dále komunikovat, a to zejména, pokud jste členem věrnostního programu anebo účastníkem spotřebitelské soutěže a zákazníkem eshopu nebo registrovaným zákazníkem.

 

Pro provedení nákupu na eshopu si zákazník může zřídit registraci nebo může nákup v e-shopu realizovat i bez registrace. V rámci registrace zadá své kontaktní a doručovací údaje: jméno a příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, adresa, jež jsou nezbytné pro uzavření kupní smlouvy a dodání zboží. Tyto údaje jsou zabezpečeny heslem a emailem. Neregistrovaný návštěvník e-shopu je za účelem realizace nákupu povinen uvést následující údaje: jméno a příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, adresa.

 

Zpracováváme tak pouze ty osobní údaje, které nám poskytujete v kvalifikovaných případech v souvislosti se zakoupením námi nabízeného a prodávaného zboží a/nebo s poskytováním souvisejících služeb. Pokud sami neurčíte jinak, nebudou Vaše osobní údaje zpracovávány pro marketingové účely.

 

Jedná se tak obvykle o následující identifikační osobní údaje, které nezbytně potřebujeme k realizaci příslušného obchodu anebo jinému postupu či opatření: jméno a příjmení, adresa bydliště, dodací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo.

 

 

Odběr newsletterů a jiných obchodních sdělení

 

Pokud se chce zákazník zaregistrovat k zasílání newsletterů a jiných obchodních sdělení, může dobrovolně zadat na webové stránce www.douglas.cz  svoji e-mailovou adresu a uvést další nepovinné údaje. Zasílání newsletterů lze kdykoliv zrušit kliknutím na příslušný odkaz v e-mailu nebo kontaktováním správce na zákaznické lince (viz bod 8. níže).

 

Další podmínky zpracování 

 

Jakékoli zpracování osobních údajů je přitom vždy vázáno na stanovený účel zpracování a tomuto účelu odpovídající příslušný právní titul zpracování ve smyslu článku 6 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména: plnění smlouvy/ jednání o smlouvě, plnění právních povinností správce, oprávněné zájmy správce a souhlas subjektu údajů.  

 

V případě, že ke zpracování Vašich osobních údajů dochází na základě právního titulu: Souhlas subjektu údajů (dále jen „Souhlas“), je zpracování možné pouze po dobu trvání tohoto Souhlasu. Pokud svůj Souhlas odvoláte a/nebo uplyne doba, na kterou jste Souhlas udělili, je další zpracování Vašich osobních údajů vyloučeno. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělují účastníci věrnostního programu „Karta Douglas“, a to pro účely účasti v tomto programu, příp. pro zasílání obchodních sdělení. Dále je souhlas se zpracováním osobních údajů nutný pro zpracovávání údajů na základě cookies (viz níže).

 

Vedle toho nám mohou být dostupné i některé další údaje tím, že navštívíte naše webové stránky a aktivně využíváte našich služeb, a to IP adresu a soubory cookies (v případě online služeb).

 

V případě vašeho souhlasu se zasíláním dotazníků s hodnocením nákupu prostřednictvím Heuréka.cz mohou být vaše údaje (e-mailová adresa, informace o zakoupeném zboží/službě) poskytnuty provozovateli portálu Heureka.cz (Heureka Group a.s.).

 

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Mimo naší společnosti jsou osobní údaje subjektů údajů poskytnuty třetím osobám a to zejména za účelem plnění zákonných a smluvních povinností naší společnosti, které pro nás vyplývají ze smluvního vztahu s dotyčnou osobou:

          Za účelem doručení zboží jsou Vaše osobní údaje v potřebném rozsahu předány dopravci, který byl Vámi určen k dodání objednaného zboží. Takto předané údaje zahrnují zejména Vaše jméno a příjmení, doručovací adresu a telefonní číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat.

          Za účelem využití marketingových služeb, zejména rozesílání obchodních sdělení, mohou být Vaše osobní údaje předány zpracovatelům osobních údajů, v souladu s článkem 28 GDPR, Osobní údaje jsou předávány a zpracovávány v Německu společnosti:  Parfümerie Douglas GmbH, Kabeler Str. 4, 58099 Hagen, Německo, a to za účelem efektivnějšího poskytování marketingových služeb, zejména zasílání nabídek produktů a služeb správce, firem spolupracujících se správcem a doporučovaných správcem a také pro vedení e-shopu správce.

          Za účelem plnění povinností správce či obhajoby jeho právních nároků mohou být Vaše osobní údaje předány třetím osobám (např. našemu právnímu zástupci, daňovým poradců, auditorům apod.) nebo orgánům veřejné správy či jiným státním orgánům či soudům.

Při úhradě kupní ceny nedochází k zpracovávání Vašich osobních údajů týkajících se platebních karet a transakci. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány příslušnou platební bránou provozovanou bankovní institucí.

Při zpracovávání osobních údajů nebo jejich poskytování třetím osobám v postavení zprostředkovatele nedochází k předávání osobních údajů mimo území Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru. Výjimkou mohou být údaje získané prostřednictvím cookies – viz bod 7. níže.

Doba zpracování

Vaše osobní údaje budou zpracovávány minimálně po dobu trvání Vašeho smluvního vztahu s námi.

Vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění našich smluvních nebo zákonných povinností mohou být zpracovávány nebo archivovány i po ukončení smluvní vztahu, zejména po dobu stanovenou příslušnými obecně závaznými právními předpisy (promlčecí lhůta 3 let, doby stanovené účetními a daňovými předpisy, tj. až 10 let).

Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu, budou zpracovávány po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu nebo do odvolání souhlasu, pokud není uvedeno jinak.

Osoba mladší 16 let

Souhlas se zpracováním osobních údajů nemůže udělit osoba mladší 16 let. V případě registrace nebo udělení souhlasu pro marketingové účely při osobě mladší 16 let musí být souhlas udělen zákonným zástupcem dotčené osoby (rodičovský souhlas).

 

4.       4. Subjekt údajů a jeho práva

 

V případě zpracování Vašich osobních údajů ze strany společnosti Parfumerie DOUGLAS, s.r.o. jako správce jste v právním postavení subjektu údajů, který má vůči správci všechna práva vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 

Jako subjekt údajů přitom máte ve smyslu článků 15 až 22 Nařízení ve vztahu ke správci zejména následující práva:

 

-              na přístup k osobním údajům, jež o něm správce zpracovává;

-              na opravu osobních údajů, pokud jsou údaje vedeny nepřesně nebo nejsou pravdivé;

-              na výmaz osobních údajů, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovávány, anebo zjistí-li subjekt údajů, že byly zpracovávány protiprávně;

-              na přenositelnost osobních údajů, kdy osobní údaje zpracovávané z titulu smlouvy či na základě souhlasu poskytne správce třetímu subjektu, a to za podmínky, že to právní předpisy povolují a je to technicky možné;

-              na omezení zpracování osobních údajů, což znamená, že osobní údaje může správce dočasně znepřístupnit, odstranit či jinak omezit jejich zpracování;

-              vznést námitku proti zpracování osobních údajů prováděného na podporu oprávněných zájmů správce, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy správce a jeho právy zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Námitku také může subjekt údajů vznést kdykoliv v případě zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu (včetně profilování). V takovém případě nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

-              kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

Svá práva může subjekt uplatnit u společnosti Parfumerie DOUGLAS, s.r.o. a kontaktovat ho na níže uvedené kontaktní údaje (bod 8. níže). Subjekt údajů má také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobní údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz. 

 

5.      5. Zabezpečení osobních údajů

 

Při jakémkoli zpracování Vašich osobních údajů klademe důraz na jejich účinné zabezpečení proti úniku nebo zneužití, a to zejména formou potřebných technických opatření a zabezpečení našeho webu a dalších námi využívaných informačních systémů a SW aplikací, jakož i formou závazných vnitřních postupů a organizačních pravidel pro zpracování osobních údajů, včetně povinnosti mlčenlivosti našich zaměstnanců.

 

V tomto směru naše společnost vydala i Směrnici o zpracování a ochraně osobních údajů u společnosti Parfumerie DOUGLAS, s.r.o. a přijala konkrétní technická, organizační a další opatření k zabezpečení jak automatizovaně, tak i manuálně zpracovávaných osobních údajů.  

 

V případě, že je k dalšímu zpracování osobních údajů v konkrétní věci pověřena další osoba – zpracovatel osobních údajů – je toto zpracování detailně upraveno smlouvou o zpracování osobních údajů, která v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů stanoví přísná technická a organizační pravidla pro účinnou ochranu údajů zpracovávaných u zpracovatele. Seznam zpracovatelů osobních údajů, jež využívá společnost Parfumerie DOUGLAS, s.r.o. naleznete zde.

 

6.      6. Věrnostní program „Karta Douglas”

 

Podrobné informace, pravidla a postupy týkající se zpracování a ochrany osobních údajů v souvislosti s členstvím zákazníků ve věrnostním programu „Karta Douglas” jsou samostatně upravena ve Všeobecných podmínkách členství a v Informaci o zpracování osobních údajů členů věrnostního programu „Karta Douglas”.

 

7.   7. COOKIES

 

Společnost Parfumerie DOUGLAS, s.r.o. používá na všech svých webových stránkách tzv. cookies a podobné technologie (např. trackovací technologie typu pixely, beacons apod.) (dále jen „cookies“).

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány do zařízení uživatelů (návštěvníků) našich webových stránek. Tyto soubory ukládají informace o jejich využívání a přitom nám umožňují vytvořit předpoklady pro jejich optimální fungování, analyzovat chování návštěvníků na webu a vytvářet statistiky o využívání webu, dále zlepšovat nabídku a komunikaci s uživateli a zákazníky a nabízet jim reklamu přizpůsobenou jejich zájmům.

Podle informací, které získáme pomocí cookies, nelze však přímo identifikovat konkrétní osobu, pouze koncové zařízení. Mezi těmito informacemi a údaji jsou zejména Vaše IP adresa, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému, koncovém zařízení (např. mobil), nastavení jazyka stránky a také informace o Vašem chování na webové stránce (např. které části navštívíte).

Cookies s výjimkou tzv. technických cookies můžeme používat a data z nich využívat pouze s Vaším výslovným souhlasem, který můžete udělit v úvodní cookie liště na naší webové stránce (viz dále).

Typy cookies

Naše společnost využívá na svých webových stránkách následující cookies:

  • Nutné (technické) cookies, které jsou důležité pro základní funkčnost webu, např. pro zajištění navigace stránky či přístupu k zabezpečeným sekcím webu; Tyto cookies používáme na základě oprávněného zájmu spočívajícího v zajištění správné funkčností webové stránky.

 

  • Preferenční cookies umožňují, aby si náš web zapamatoval základní volby a informace, které mění jeho chování či vzhled, např. nastavení preferovaného jazyka či regionu, kde se nacházíte. Tyto cookies používáme na základě Vašeho souhlasu uděleného pomocí cookie lišty.

 

  • Statistické (analytické) cookies nám pomáhají zlepšovat výkonnost, vzhled, strukturu a obsah webu. Díky nim můžeme anonymně sledovat návštěvnost stránek, chování návštěvníků na stránce a využívání různých funkcí. Tyto cookies používáme na základě Vašeho souhlasu uděleného pomocí cookie lišty.

 

  • Marketingové cookies, které sledují chování návštěvníka na webu a používáme je pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení, a to jak na našem webu, tak i napříč jinými webovými stránkami. Tyto cookies používáme na základě Vašeho souhlasu uděleného pomocí cookie lišty.

V cookie liště můžete nalézt také kategorii „neklasifikované“ cookies. Tyto soubory aktuálně analyzujeme pro další zařazení do příslušné kategorie.

Cookies lze také rozlišovat podle doby, po kterou jsou uloženy ve Vašem prohlížeči, a to na:

  • krátkodobé (session) cookies – tyto se ukládají pouze po dobu relace, tedy spuštění Vašeho prohlížeče

 

  • dlouhodobé (persistent) cookies – zůstávají uloženy ve Vaše prohlížeči i po skončení relace, pomáhají tak identifikovat Vaše zařízení (nikoli Vás jako konkrétní osobu) při opětovném spuštění prohlížeče

Cookies také můžeme rozlišovat následovně:

  • Cookie první strany (first party cookies) – jde o cookies, která běží na doméně naší webové stránky.

 

  • Cookie třetí strany (third party cookies) – jde o cookies, které jsou spojeny s doménami odlišnými od domény naší webové stránky. Třetí strana přitom používá tuto cookie na různých doménách a může tak informace o sledovaných webech uživatele využívat např. pro cílení reklamy Informace o tom, jak náš web používáte, takto sdílíme se třetími stranami - svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby.

Podrobné informace k jednotlivým námi používanými cookies, jejich poskytovatelích, účelu jejich použití a době jejich uložení v zařízení, naleznete přímo v cookie liště naší webové stránky.

Souhlas s použitím cookies

Cookies si můžete nastavit pomocí úvodního cookie banneru (lišty), a to udělit souhlas se všemi cookies, nastavit souhlas jen pro některé typy nebo všechny cookies s výjimkou nutných cookies odmítnout. Po kliknutí na jednotlivý typ cookies dostanete informace o jednotlivých cookies.

V případě, že jste vymazali kompletně soubory cookies z prohlížeče, zobrazí se Vám cookie lišta opětovně při další návštěvě webu.

U technických cookies není možné udělit souhlas či je odmítnout, neboť jsou pro fungování naší stránky nezbytné.

Nastavení/výmaz cookies pomocí prohlížeče

Další možností, jak nastavit či zcela odmítnout použití cookies je prostřednictvím nastavení Vašeho webového prohlížeče, který můžete využít i pro pravidelné odstraňování cookies. Upozorňujeme ale, že pokud nepovolíte cookies vůbec nebo zakážete použití pouze některých typů, nemusí naše webová stránka zcela správně fungovat.

Další nastavení cookies, zpracovatelé

 

Níže naleznete seznam poskytovatelů cookies (také zpracovatelů osobních údajů), u nichž je také možné nastavit užití cookies. Další zpracovatele naleznete také přímo v cookie liště.

 

·        Google/ YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko).

-      Informace o ochraně osobních údajů viz zde

-      Google umožňuje nastavit reklamy i individuálně, viz zde.

-      Google může přenášet osobní údaje i do třetích zemí (USA) na základě standardních smluvních doložek Evropské komise.

·        Facebook - Meta (USA a Kanada: Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA; EU: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko).

-      Data jsou zpracovávána na základě smlouvy o společném zpracování uvedené zde. Další informace o zpracování údajů  naleznete také zde

-      Meta umožňuje i vlastní nastavení zde.

-      Meta může přenášet osobní údaje i do třetích zemí (USA) na základě standardních smluvních doložek Evropské komise.

·        Instagram (Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko).

-      Další informace o zpracování údajů  naleznete také zde

-      Meta může přenášet osobní údaje i do třetích zemí (USA) na základě standardních smluvních doložek Evropské komise

 

·      Sklik (Seznam.cz, a.s. se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, IČ: 26168685, ČR)

-      Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

 

·      Nosto (Nosto solutions Oy Bulevardi 21, 00180 Helsinki, Finsko)

-       Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

 

·      Criteo (Criteo, 32 Rue Blanche, 75009 Paříž, Francie)

-       Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

8.       Jak nás můžete kontaktovat

 

V případě jakýchkoli Vašich dotazů, odvolání Souhlasu anebo uplatnění Vašich dalších práv subjektu údajů se na nás můžete obrátit a kontaktovat nás: 

 

·        písemně formou dopisu/ oznámení na adresu: Parfumerie DOUGLAS s.r.o., Praha 1 - Staré Město, Jungmannova 750/34, PSČ 11000

·        elektronicky na e-mailovou adresu: servis@douglas.cz

·        telefonicky na tel. čísle: +420 222 222 800.