ZÍSKEJTE DODATEČNOU SLEVU 20 % NA JIŽ ZLEVNĚNÉ PRODUKTY S KÓDEM "OUTLET20"

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Informace o zásadách zpracování a ochraně osobních údajů

1.       Úvod

Děkujeme, že jste navštívili webové stránky společnosti Parfumerie DOUGLAS, s.r.o.

Naše společnost dlouhodobě a soustavně pečuje o ochranu osobních údajů a ochranu soukromí návštěvníků svých webových stránek, včetně uživatelů souvisejících aplikací používaných pro zákaznické akce a programy, zejména pak pro zákaznický věrnostní program Douglas Card.

Všechny postupy a opatření naší společnosti, přijaté a realizované v této oblasti, přitom důsledně vycházejí z aktuální platné právní úpravy ochrany osobních údajů a soukromí, zejména z

·         nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů);

·         adaptačních právních předpisů České republiky, zejména zákona o zpracování osobních údajů, jakož i z

·         občanského zákoníku, č. 89/2012 Sb., a ze zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

 

V případě jakýchkoli změn dotčené právní úpravy veškeré naše postupy a opatření průběžně přizpůsobujeme těmto novým úpravám a změnám. 

 

2.       Parfumerie DOUGLAS, s.r.o. jako správce osobních údajů 

V případě, že nám v souvislosti s naší nabídkou zboží a služeb poskytnete své osobní údaje a že takto získané údaje budeme dále zpracovávat, stáváme se správcem osobních údajů s odpovědností za jejich řádné zpracování a ochranu.

Naše společnost Parfumerie DOUGLAS, s.r.o., se sídlem Praha 1 - Staré Město, Jungmannova 750/34, PSČ 11000, IČO: 26766671, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze C 92300, vystupuje ve vztahu k osobním údajům zákazníků a dodavatelů v právním postavení správce osobních údajů, je obchodní společností, která se zabývá maloobchodním prodejem kosmetického zboží.

Společnost Parfumerie DOUGLAS, s.r.o. uzavřela smlouvu o společné správě osobních údajů s koncernovou společností Parfumerie Douglas Slovensko, s.r.o. V rámci této smlouvy jsou ve společné správě osobní údaje subjektů údajů, jež je účelné v rámci této části skupiny Douglas sdílet především za účelem lepšího poskytování služeb dotčeným subjektům údajů. Svá práva může subjekt údajů vždy uplatnit u správce, který od něj osobní údaje získal. Tato smlouva o společné správě osobních údajů je uzavřena na dobu existence majetkového a organizačního propojení mezi Parfumerií DOUGLAS, s.r.o. a Parfumerií Douglas Slovensko, s.r.o.

V této souvislosti provozujeme věrnostní zákaznický program „Douglas Card“.

Společnost Parfumerie DOUGLAS, s.r.o. jako správce provádí veškerá zpracování osobních údajů na základě a v souladu s povinnostmi a požadavky, které vyplývají z obecného nařízení o ochraně osobních údajů a dalších souvisejících právních předpisů. 

Vaše osobní údaje zpracováváme za níže uvedených podmínek.   

 

3.       Zpracovávané osobní údaje  

Obecně platí, že k využívání webových stránek naší společnosti není třeba zadávat žádné vstupní či přístupové informace a údaje, které by mohly mít povahu osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je tak třeba pouze v nezbytných případech, kdy je třeba Vás zpětně kontaktovat anebo s Vámi dále komunikovat, a to zejména, pokud jste členem věrnostního programu anebo účastníkem spotřebitelské soutěže a zákazníkům eshopu nebo registrovaným zákazníkem. 

Pro provedení nákupu na eshopu si zákazník může zřídit registraci. V rámci registrace zadá své kontaktní a doručovací údaje, jež jsou nezbytné pro uzavření kupní smlouvy a dodání zboží. Tyto údaje jsou zabezpečeny heslem a emailem.

Zpracováváme tak pouze ty osobní údaje, které nám poskytujete v kvalifikovaných případech v souvislosti se zakoupením námi nabízeného a prodávaného zboží a/nebo s poskytováním souvisejících služeb. Pokud sami neručíte jinak, nebudou Vaše osobní údaje zpracovávány pro marketingové účely.  

Jedná se tak obvykle o následující identifikační osobní údaje, které nezbytně potřebujeme k realizaci příslušného obchodu anebo jinému postupu či opatření: jméno a příjmení, adresa bydliště, dodací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo.

Jakékoli zpracování osobních údajů je přitom vždy vázáno na stanovený účel zpracování a tomuto účelu odpovídající příslušný právní titul zpracování ve smyslu článku 6 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména: plnění smlouvy/ jednání o smlouvě, plnění právních povinností správce, oprávněné zájmy správce a souhlas subjektu údajů.  

V případě, že ke zpracování Vašich osobních údajů dochází na základě právního titulu: Souhlas subjektu údajů (dále jen „Souhlas“), je zpracování možné pouze po dobu trvání tohoto Souhlasu. Pokud svůj Souhlas odvoláte a/nebo uplyne doba, na kterou jste Souhlas udělili, je další zpracování Vašich osobních údajů vyloučeno.

Vedle toho nám mohou být dostupné i některé další údaje tím, že navštívíte naše webové stránky a aktivně využíváte našich služeb, a to IP adresu a soubory cookies (v případě online služeb), které však ve vztahu k subjektům údajům systematicky nezpracováváme.

 

4.       Subjekt údajů a jeho práva

 

V případě zpracování Vašich osobních údajů ze strany společnosti Parfumerie DOUGLAS, s.r.o. jako správce jste v právním postavení subjektu údajů, který má vůči správci všechna práva vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Jako subjekt údajů přitom máte ve smyslu článků 15 až 22 Nařízení ve vztahu ke správci zejména následující práva:

  • právo na přístup k osobním údajům, zejména právo žádat po správci informaci o zpracování svých osobních údajů;
  • právo na opravu osobních údajů, pokud jsou údaje vedeny nepřesně;
  • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“);
  • právo na omezení zpracování osobních údajů;
  • právo vznést vůči Správci námitku proti zpracování osobních údajů;
  • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování (s výjimkami).

 

Vedle toho má subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

E-mailová adresa: posta@uoou.cz

 

5.       Zabezpečení osobních údajů

Při jakémkoli zpracování Vašich osobních údajů klademe důraz na jejich účinné zabezpečení proti úniku nebo zneužití, a to zejména formou potřebných technických opatření a zabezpečení našeho webu a dalších námi využívaných informačních systémů a SW aplikací, jakož i formou závazných vnitřních postupů a organizačních pravidel pro zpracování osobních údajů, včetně povinnosti mlčenlivosti našich zaměstnanců.

V tomto směru naše společnost vydala i Směrnici o zpracování a ochraně osobních údajů u společnosti Parfumerie DOUGLAS, s.r.o. a přijala konkrétní technická, organizační a další opatření k zabezpečení jak automatizovaně, tak i manuálně zpracovávaných osobních údajů.  

V případě, že je k dalšímu zpracování osobních údajů v konkrétní věci pověřena další osoba – zpracovatel osobních údajů – je toto zpracování detailně upraveno smlouvou o zpracování osobních údajů, která v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů stanoví přísná technická a organizační pravidla pro účinnou ochranu údajů zpracovávaných u zpracovatele. Seznam zpracovatelů osobních údajů, jež využívá společnost Parfumerie DOUGLAS, s.r.o. naleznete zde.

 

6.       Věrnostní program DOUGLAS Card

Podrobné informace, pravidla a postupy týkající se zpracování a ochrany osobních údajů v souvislosti s členstvím zákazníků ve věrnostním programu DOUGLAS Card jsou samostatně upravena ve Všeobecných podmínkách členství a v Informaci o zpracování osobních údajů členů věrnostního programu DOUGLAS Card.

 

7.      Platba kartou

Upřednostňujete platbu kartou? Na www.douglas.cz můžete platit kartami VISA a Mastercard. Do příslušných polí zadejte číslo platební karty, CVV/CVC kód, datum expirace a jméno držitele. Předmětná částka bude z účtu stržena až ve chvíli, kdy bude Vaše objednávka expedována. 

Co je 3DSecure?
3D-Secure je bezpečnostní protokol, který zvyšuje zabezpečení a umožňuje zákazníkům bezpečnější ověřování při použití debetní nebo kreditní karty při nakupování online. Po zadání platebních údajů do formuláře platební brány přijde zákazníkovi SMS s unikátním číselným kódem. Cílem 3D-Secure je zamezit neoprávněnému zneužití karet třetími stranami.

V závislosti na typu karty se označuje jako Mastercard Identity Check (u Mastercard), Visa Secure (u VISA) nebo Safekey (u American Express).

Proč používáme 3D-Secure?
Evropský orgán pro bankovnictví ukládá obchodníkům povinnost zajistit nejvyšší možnou ochranu citlivých dat při platbách debetními a kreditními kartami na internetu. Identita oprávněného držitele karty je ověřována v souladu s platnou legislativou. Tento požadavek protokol 3D-Secure splňuje využíváním ověřovacích kódů. Všichni evropští online obchodníci jsou povinni tento postup dodržovat.

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) nařizuje při autentifikaci využití alespoň dvou z níže uvedených prvků:

Prvek znalosti
PIN, heslo a odpovědi na bezpečnostní otázky, které jsou známy výhradně zákazníkovi*.

Prvek držení
Chytrý telefon, token nebo jiný prvek, který je ve výhradním držení zákazníka

Prvek inherence
Otisky prstů a další biometrické údaje, jimiž lze zákazníka bezpečně identifikovat.

 

8.      Cookies

Za účelem zkvalitňování naší online nabídky a zlepšování elektronické komunikace se zákazníky a členy zákaznických a věrnostních programů využíváme kromě jiného i soubory cookies.

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány na osobních počítačích (PC), tabletech nebo smartphonech. Tyto soubory nám přitom umožňují vytvořit předpoklady pro optimální fungování našich webových stránek vůči zákazníkům (uživatelům).

V tomto směru je však třeba zdůraznit, že cookies v žádném případě nedovolují přístup do PC nebo jiného komunikačního prostředku a nejsou ani používány k jakémukoli shromažďování osobních údajů. Máte kdykoliv právo a možnost funkci cookies odmítnout a tuto na svém ICT prostředku zrušit/ vypnout. Odmítnutím cookies může být negativně ovlivněna funkcionalita webových stránek.

Nad rámec cookies, která umožňuji hladké využívání našich stránek využívá Parfumerie DOUGLAS, s.r.o. také anonymizovaná marketingová cookies:

 

Tracking

Tyto cookies se uloží do Vašeho počítače. Když kliknete na příslušnou reklamu společnosti Parfumerie DOUGLAS, s.r.o., skrze tento cookie se příslušný poskytovatel a Parfumerie DOUGLAS, s.r.o. dozví o počtu osob, jež na danou reklamu klikly a byly přesměrovány na stránku. Taková stránka je opatřena Conversion-Tracking-Tagem. Conversion-Tracking-Tag sleduje, zda osoba přesměrovaná na konkrétní stránku provedla na stránce významnou operaci např. uskutečnila nákup nebo se stala odběratelem novinek. Tím je sledováno, zda určitá reklama měla kýžený účinek. Toto sledování probíhá anonymně pod zkrácenou IP-Adresou.

Propojení může být provedeno i s Vaším facebookovým účtem a účtem Google. Tyto společnost mohou data využívat dle svých směrnic o ochraně osobních údajů.

Pokud se nechcete účastnit Trackingu proveďte deaktivaci ve svém ICT zařízení anebo jednotlivě na následujících odkazech:

 

Cookie

Adresa

Opt-out

Google Inc.

Google Inc., 1600 Amphitheatre Park-way Mountain View, CA 94043

https://adssettings.google.com/

Facebook

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland

https://www.facebook.com/privacy

Criteo

Criteo CIL – 32 Rue Blanche – 75009 Paris – Frankreich

https://www.criteo.com/de/privacy/

United Digital Group

München GmbH Wilhelm-Wagenfeld-Straße 1-3 80807 München

 

Seznam

Praha 5 - Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 150 00

http://www.imedia.cz

 

Remarketing

V průběhu Vašeho procházení internetových stránek společnosti Parfumerie DOUGLAS, s.r.o. jsou do Vašeho ICT zařízení ukládány cookies, která umožňují sledování Vašeho chování na těchto stránkách. Když následně navštívíte stránky našeho partnera, může tento partner zjistit, že jste se zajímal(a) o naše stránky. Následně může partner z našeho pověření zaměřit reklamu na Vás dle Vašich zajmů. I toto zpracování probíhá anonymně pouze na základě v ICT zařízení uložených souborů.

Propojení může být provedeno i s Vaším facebookovým účtem a účtem Google. Tyto společnost mohou data využívat dle svých směrnic o ochraně osobních údajů.

Pokud se nechcete účastnit Trackingu proveďte deaktivaci na následujících odkazech:

některé funkcionality webových stránek.

Remarketing

Adresa

Opt-out

Google Inc.

Google Inc., 1600 Amphitheatre Park-way Mountain View, CA 94043

https://adssettings.google.com/

Facebook

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland

https://www.facebook.com/privacy

Criteo

Criteo CIL – 32 Rue Blanche – 75009 Paris – Frankreich

https://www.criteo.com/de/privacy/

Odhlášení z Google Analytics

 

Afiliate marketing
Affiliate marketing je internetová forma prodeje. Umožňuje komerčním provozovatelům webových stránek (obchodníkům) zobrazovat reklamu, která je obvykle odměňována prostřednictvím provizí za proklik nebo prodej, na webových stránkách třetích stran, tedy u prodejních partnerů (affiliate partnerů). Obchodník poskytuje reklamní médium, tedy reklamní banner nebo jiný vhodný prostředek internetové reklamy, prostřednictvím affiliate sítě, kterou následně affiliate partner integruje na své webové stránky nebo prostřednictvím jiných kanálů. 

Na našem webu využíváme sledování konverzí affiliate platforem AWIN, Easy Marketing a agentury Resolution.

Za tímto účelem jsou na koncových zařízeních uživatelů nastaveny soubory cookie, které slouží jedinému účelu, a to správnému přiřazení úspěšnosti reklamního média a odpovídajícího vyúčtování a odměny vydavateli na základě úspěchu v rámci příslušné sítě. Osobní údaje nejsou shromažďovány, zpracovány ani využívány. Do souboru cookie jsou umístěny pouze informace o tom, kdy zařízení kliklo na konkrétní reklamní médium. V sledovacích cookies je uložena individuální posloupnost částic, kterou nelze přiřadit jednotlivému uživateli, čímž je dokumentován partnerský program inzerenta, vydavatele a čas akce uživatele. Dále jsou uloženy informace o koncovém zařízení, např. zaznamenaný operační systém a webový prohlížeč.

Pokud si nepřejete účastnit se sledování, můžete se odhlásit pomocí možností uvedených v tabulce níže.

 

Cookie

Adresa

Opt-out

Awin AG

Eichhornstraße 3, 10785 Berlín, Německo

https://www.awin.com/fr/cgv/optout

Easy Marketing GmbH

Asselner Hellweg 124, 44319 Dortmund, Německo

https://pvn.douglas.de/privacy-optout.do?appLocale=cze

Resolution Media

Munich GmbH

Theresienhöhe 12, 80339 Mnichov, Německo

https://www.nonstoppartner.net/#optout

 

 

Google Analytics

Webové stránky společnosti Parfumerie DOUGLAS, s.r.o. využívají službu Google Analytics. Google Analytics využívá cookies, která předávají společnosti Google Inc. údaje o využívání navštívených stránek. Tyto údaje ovšem nejsou personalizované a jsou ukládány pod anonymizovanou (zkrácenou) IP-adresou, jež neumožňuje identifikaci konkrétního ICT zařízení. Google Analytics může být vypnuto ve Vašem prohlížeči, vypnutí však může mít za následek nemožnost využívat některé funkcionality webových stránek.

 

Odhlášení z Google Analytics

Aplikace

Pro účely aplikace Douglas společnost uchovává, zpracováva a používá uživatelské ID, které slouží jako identifikátor účtu používaný systémy e-commerce Parfumerie DOUGLAS s.r.o.

Data v aplikaci Douglas jsou také sdílena s naším partnerem RESKYT ONLINE S.L. ze Španělska, který provoz aplikace řídí. RESKYT funguje jako proxy pro Parfumerii DOUGLAS s.r.o. a má přístup pouze k anonymizovaným údajům, jako je identifikátor účtu.

 

9.       Jak nás můžete kontaktovat

V případě jakýchkoli Vašich dotazů, odvolání Souhlasu anebo uplatnění Vašich dalších práv subjektu údajů se na nás můžete obrátit a kontaktovat nás: 

  • písemně formou dopisu/ oznámení na adresu: Praha 1 - Staré Město, Jungmannova 750/34, PSČ 11000
  • elektronicky na e-mailovou adresu: GDPR@douglas.cz
  • telefonicky na tel. čísle: +420 222 222 800.