V APLIKACI DOUGLAS NYNÍ ZÍSKÁTE SLEVU 20 % S KÓDEM "APP20"!

Obecná pravidla spotřebitelské soutěže

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže pořádané na sociálních sítích nebo na webu douglas.cz společností Parfumerie DOUGLAS, s.r.o.  (dále jen „soutěž“). Tato pravidla slouží jako doplnění informací týkajících se pravidel soutěže („informace o soutěži“) uvedených organizátorem na sociální síti nebo na webu douglas.cz, kde je soutěž organizována (dále jen „sociální síť“).

Organizátorem soutěže je: Parfumerie DOUGLAS, s.r.o., sídlem Jungmannova 750/34, Praha 1 11000,  Česká republika, IČO: 26766671, Zapsaná u Městského soudu v Praze pod číslem C 92300 (dále jen „organizátor“).

1.      Termín a místo konání soutěže

 

·        Soutěž se uskuteční v rámci účtu organizátora na sociální sítích nebo na webu douglas.cz v době a na území uvedeném v informacích o soutěži na sociální síti.

·        Soutěž není pořádána ve spolupráci se společností Facebook ani se společností Instagram.

 

2.      Účastníci soutěže

 

·        Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 16 let s adresou pro doručování na území České republiky splňující případně další podmínky uvedené v informací o soutěži na sociální síti (dále jen „účastník", „účastník soutěže“ nebo „soutěžící"). Soutěžící mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného zástupce.

·        Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k organizátorovi dále osoby jemu blízké dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

·         

·        Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny.

 

 

3.      Podmínky výhry

 

·        Podmínky výhry a pravidla, dle kterých bude určeno pořadí výherců jsou uvedeny v informacích o soutěži na sociální síti nebo na webu douglas.cz.

·        V informacích o soutěži je dále popsána i samotná výhra. Předání výhry výherci bude zajištěno zejména prostřednictvím třetí strany zajišťující doručovatelské služby, nebude-li v informacích o soutěži stanoveno jinak.

·        Každý soutěžící může ze stanovených výher získat v jedné soutěži jen jednu výhru.

·        Soutěžící bude v případě výhry kontaktován ze strany organizátora za účelem sjednání předání výhry. Aby mohl výherce získat výhru, musí organizátorovi doručit své kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailovou a poštovní adresu). Pokud organizátorovi výherce nepošle údaje pro zaslání výhry do 7 dní od výzvy nebo se mu nepodaří výhru doručit, výhra propadá ve prospěch organizátora.

·        Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s průběhem doručování výher. Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích, ani je nelze vymáhat soudně.

·        Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.

 

 

4.      Zpracování osobních údajů

 

·        Účastí v této soutěži bere soutěžící na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů pro účely realizace (tedy jejího vedení, organizace a vyhodnocení) této soutěže, veřejné vyhlášení výherce (zejména na webových stránkách a sociálních sítích organizátora) a kontaktování výherce z důvodu oprávněného zájmu organizátora na úspěšné realizaci soutěže, a to maximálně na dobu 2 let. Zpracovány budou kontaktní údaje účastníka a případně další údaje poskytnuté pro realizaci soutěže. Zpravidla se jedná o:
- jméno a příjmení
- e-mailovou adresu
- telefonní číslo
- poštovní adresu

·        Účastí v soutěži vyhlašované prostřednictvím webových stránek douglas.cz bere účastník soutěže na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů pro marketingové účely, a to v rozsahu jméno a příjmení a e-mail a pro marketingové účely, zejména pak zasílání newsletteru. Toto však bude jasně a zřetelně označeno v pravidlech soutěže zveřejněných na webu douglas.cz v momentě konání soutěže. I v těchto případech budou osobní údaje zpracovávány po dobu 2 let.

·        Účastník bere na vědomí, že poskytuje svoje osobní údaje dobrovolně a že má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů a namítání jejich zpracování. V případě pochybností o dodržování práv organizátorem se účastník může obrátit na pověřence pro ochranu osobních údaje na emailové adrese gdpr@douglas.cz nebo se obrátit k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

·        Výherce soutěže pořádané organizátorem rovněž souhlasí s tím, že společnost Parfumerie DOUGLAS, s.r.o., zveřejní jeho jméno, příjmení a město bydliště na svých webových stránkách a na sociálních sítích, a to po dobu 2 let ode dne ukončení soutěže. Výherce dále vyslovuje souhlas s pořízením a použitím obrazových, zvukových a zvukově-obrazových záznamů jeho osoby pro účely organizace soutěže a její propagace a pro marketingové účely organizátora po dobu výše uvedenou.

·         

·         Další informace ohledně ochrany osobních údajů naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů, které je dostupné na webu douglas.cz.

 

5.      Závěrečná ustanovení

 

·        Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky realizace výher v případě, že výhry objektivně nebude možno realizovat v souladu s těmito pravidly nebo s pravidly uvedenými u soutěže na sociálních sítí nebo na webu douglas.cz.

·        Organizátor nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže.

·        V případě, že bude mít organizátor oprávněné podezření na spáchání podvodného jednání ze strany výherce či osoby, která danému výherci dopomohla k získání výhry, výhra nebude realizována.

·        Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.

·        Organizátor si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže, vč. předčasného ukončení soutěže nebo změně pravidel v době trvání soutěže. V případě stížností ohledně průběhu soutěže se na nás prosím obraťte na emailové adrese servis@douglas.cz.

·        Pravidla soutěže jsou účastníkům k dispozici na webových stránkách organizátora nebo v informacích o soutěži na sociální síti.