Objevte novinku Mon Guerlain Sparkling Bouquet

Všeobecné obchodní podmínky Karty Douglas

Všeobecné podmínky věrnostního programu „Karta Douglas”
Věrnostní program „Karta Douglas“

§1.


1.Cílem věrnostního programu „Karta Douglas“ (dále jen „Program“) je odměňování zákazníků Parfumerie DOUGLAS s.r.o., IČO 267 66 671, se sídlem v Praze, Jungmannova 750/34 (dále jen „Organizátor“).


2.Tyto všeobecné podmínky (dále jen „Všeobecné podmínky“) obsahují podmínky účasti v Programu, s nimiž účastník vyjadřuje souhlas tím, že vlastnoručně podepíše přihlašovací formulář.


3.Všeobecné podmínky a jejich jakékoli změny nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách Organizátora www.douglas.cz.


4.Žádná práva vyplývající z Programu nejsou přenositelná z účastníka Programu na třetí osobu.

Všeobecná ustanovení

§2.


1.Každý účastník Programu může sbírat body za nákup zboží nebo služeb v síti parfumerií Organizátora na území České republiky, na něž se Program vztahuje.


2.Každý účastník Programu smí mít v rámci Programu pouze jeden účet.


3.Body a práva spojená s Programem nejsou prodejné, přenositelné ani jinak zcizitelné – zejména není možné přenášet body mezi účty náležejícími různým účastníkům Programu, nemohou být rovněž předmětem žádných jiných úkonů, kromě úkonů popsaných v těchto Všeobecných podmínkách.


4.Právo využívat účastnický účet, zejména pak právo na výměnu bodů za slevy, má výhradně účastník Programu.


5.Body nelze vyměnit za hotovost.

Podmínky účasti v Programu

§3.


1.Podmínkou účasti v Programu je uskutečnění nákupu v libovolné parfumerii Organizátora. Na základě tohoto nákupu obdrží účastník Programu dočasnou kartu Douglas (dále jen „Dočasná karta Douglas“). Od tohoto okamžiku může účastník sbírat body na svém účtu v Programu a používat přitom Dočasnou kartu Douglas.


2.Úplný text Všeobecných podmínek je k dispozici v každé parfumerii Organizátora, a dále na internetové stránce www.douglas.cz.


3.Organizátor nemusí přihlašovací formulář přijmout, zejména v případě, že je nepravdivě, neúplně nebo nečitelně vyplněný, nepodepsaný, nebo v případě, že se osoba opakovaně uchází o status účastníka Programu, ačkoli byla dříve z Programu vyloučena. Pokud je kterákoli z výše uvedených skutečností Organizátorem zjištěna poté, kdy účastník již obdržel Dočasnou Kartu Douglas či kartu Douglas (dále jen „Karta Douglas“), má Organizátor právo Dočasnou kartu Douglas či Kartu Douglas zneplatnit a odstranit účastnický účet takovéhoto účastníka Programu. Organizátor není v takovém případě povinen účastníkovi zaslat Kartu Douglas, a to i kdyby účastník Programu již splnil podmínky uvedené v § 5 bod 1 těchto Všeobecných podmínek.


4.Zaměstnanci Parfumerie Douglas nejsou oprávněni vlastnit klasickou verzi Karty Douglas.

Přihlašovací formulář

§4.


1.Přihlašovací formuláře jsou k dispozici ve všech parfumeriích Organizátora na území České republiky. Přihlašovací formulář může vyplnit zaměstnanec Organizátora na základě údajů, které obdrží od účastníka Programu, případně účastník Programu osobně.


2.Podpisem přihlašovacího formuláře účastník Programu dává souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro obchodní a marketingové účely Organizátorem jako správcem a třetí osobou, jež bude zpracovávat osobní údaje jako zpracovatel pro Organizátora, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“).

Karta Douglas

§5.


1.Každý účastník Programu obdrží Kartu Douglas poté, co odevzdá náležitě vyplněný a podepsaný přihlašovací formulář, do něhož uvede účastník Programu pravdivé údaje, a získá 200 bodů na jeho účastnický účet (za nákup v hodnotě 4 000,- Kč; za každých 20,- Kč získá účastník Programu 1 bod). Organizátor pošle poštou na adresu účastníka Programu, kterou účastník Programu uvedl v přihlašovacím formuláři, Kartu Douglas a první slevový kupon v hodnotě 200,- Kč, který může účastník Programu uplatnit ve lhůtě tří měsíců od data jeho vystavení v libovolné parfumerii Organizátora.


2.Karta Douglas je plastová identifikační karta se jménem a je nezbytná pro identifikaci účastníků Programu.


3.Na Kartě Douglas se kromě jména a příjmení účastníka uvádí rovněž individuální číslo karty, jež je současně číslem účastníka Programu.


4.Číslo účastníka Programu, o němž se hovoří výše, jsou účastníci Programu povinni uvádět při zjišťování stavu bodů na účastnickém účtu.


5.Kartu Douglas vydává Organizátor jako hlavní kartu Programu.


6.Karta Douglas je platná pouze v kamenných obchodech Parfumerie Douglas.


7.Každá Karta Douglas je přiřazena k jednomu účastnickému účtu.


8.Poté, co účastník obdrží Kartu Douglas, je povinen ji na zadní straně podepsat. V případě, že účastník Programu Kartu Douglas nepodepíše, je Karta Douglas neplatná. Karta Douglas zůstává majetkem Organizátora.


9.Karta Douglas je platná výhradně na území České republiky v síti parfumerií Organizátora.


10.Ztratí-li účastník Kartu Douglas, je oprávněn podat žádost (k dispozici v parfumeriích Organizátora) o vystavení jejího duplikátu nebo požádat telefonicky v zákaznickém centru.


11.Karta Douglas se aktivuje poté, co účastník Programu realizuje první nákup s Kartou Douglas v parfumerii Organizátora.


12.Poté, co účastník předloží Kartu Douglas v parfumerii Organizátora, je oprávněn sbírat další body v rámci Programu.

Sbírání bodů na účastnickém účtu

§6.


1.Body se v Programu přiznávají za provedení libovolného nákupu v jakékoli z parfumerií Organizátora a shromažďují se na účastnickém účtu účastníka Programu.


2.Organizátor má výhradní právo stanovit počet bodů přiznaný za provedenou transakci a druh produktů, jež jsou součástí Programu.


3.Body lze na účastnický účet načíst výhradně po předložení Dočasné karty Douglas nebo Karty Douglas personálu parfumerie Organizátora, a to po jejím naskenování během transakce.


4.Zpětné načtení bodů probíhá přes Zákaznický servis Karty Douglas. Účastník programu je v tomto případě povinný na e-mailovou adresu karta@douglas.cz zaslat následující údaje: číslo zákaznické karty, jméno a příjmení, kontaktní adresa bydliště, naskenovaná účtenka, na základě které budou body zpětně načteny. Neuvede-li účastník Programu všechny potřebné údaje, vyhrazuje si Organizátor právo odmítnout zpětné načtení bodů.


5.Za nákup dárkových karet se body nenačítají.


6.Vrátí-li účastník zakoupené zboží, Organizátor odečte počet bodů, jenž byl účastníkovi Programu dříve připsán za nákup vraceného zboží. Pokud účastník Programu zboží vrací, je povinen předložit Dočasnou kartu Douglas nebo Kartu Douglas personálu parfumerie Organizátora, a to před realizací vrácení zboží.


7.V případě, že účastník Programu vrací zboží, na které byla poskytnuta sleva na základě slevového kuponu Karty Douglas, slevový kupon se nevrací.


8.Za každých 20,- Kč z ceny kupovaného zboží účastníkem Programu v parfumeriích Organizátora získá účastník Programu 1 bod.


9.Poté, co účastník Programu, jež je držitelem Karty Douglas, na svém účtu shromáždí 200 bodů (za nákup v hodnotě 4 000,- Kč), obdrží ve třicetidenní lhůtě ode dne shromáždění 200 bodů na jeho účtu poštou slevový kupon v hodnotě 200,- Kč, který může účastník Programu uplatnit ve lhůtě tří měsíců od data jeho vystavení v libovolné parfumerii Organizátora.


10.V souvislosti s poskytnutím slevového kuponu popsaného v bodě 9 tohoto paragrafu se účastníkovi Programu z jeho účtu odečítá 200 bodů.


11.Každý bod je platný a může být použit po dobu 12 měsíců od 1. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž účastník Programu bod získal.


12.Držitel aktivní Karty Douglas může v souvislosti s promo akcí obdržet další slevové kupony, jež ho opravňují k jednorázovým nákupům se slevou.


13.Organizátor může účastníkovi Programu, jenž je držitelem aktivní Karty Douglas, přiznat narozeninový kupon. Tato sleva se přiznává dle pravidel a ve výši stanovené Organizátorem.


14.Slevové kupony Karty Douglas lze realizovat výhradně v kamenných parfumeriích Organizátora na území České republiky, a to ve lhůtě tří měsíců od data jeho vystavení kuponu.


15.Slevové kupony se nevyměňují za hotovost, ani je nelze postoupit třetím osobám.


16.Slevové kupony jsou platné výhradně s Kartou Douglas. Slevové kupony a slevy, o nichž se hovoří v těchto Všeobecných podmínkách, nelze kombinovat s jinými promo akcemi a slevami v parfumeriích Organizátora.


17.Slevový kupón v hodnotě 200 Kč nelze kombinovat s narozeninovým kupónem v hodnotě 10 %.


18.U příležitosti mimořádných marketingových a obchodních akcí probíhajících v síti parfumerií Organizátora, mohou být při nákupu určitého zboží přiznávány body navíc.


19.Organizátor může držitelům Dočasných karet Douglas a Karet Douglas přiznat slevy, speciální dárky a bezplatné služby v parfumeriích Organizátora.

Deaktivace Dočasné karty Douglas a Karty Douglas

§7.


1.Dočasná karta Douglas se deaktivuje a účastnický účet účastníka Programu je vynulován, pokud účastník programu neodevzdá náležitě vyplněný přihlašovací formulář nejpozději do 3 měsíců ode dne opětovné aktivace Dočasné karty Douglas. Účastníkovi programu, jehož Dočasná karta Douglas byla deaktivována, nebudou načítány body na jeho účastnický účet. Dočasná karta Douglas bude, znovu aktivována, pokud účastník Programu Organizátorovi odevzdá náležitě vyplněný a podepsaný přihlašovací formulář, do něhož uvede pravdivé údaje.


2.Karta Douglas se deaktivuje poté, co se účastník Programu dobrovolně vzdá účasti v Programu písemným oznámení Organizátorovi a současně vrátí Kartu Douglas Organizátorovi.


3.V případě, že účastník Programu déle než 2 roky nenakoupí v síti parfumerií Organizátora na území České republiky, je Organizátor oprávněn deaktivovat Kartu Douglas.

Zpracování osobních údajů

§8.


1.V přihlašovacím formuláři účastník Programu dobrovolně uděluje výslovný souhlas se zpracováním jeho osobních údajů uvedených v přihlašovacím formuláři Organizátorem jako správcem, třetí osobou, jež bude zpracovávat osobní údaje jako zpracovatel pro Organizátora, a třetími osobami, jež jsou ve skupině s Organizátorem a jejichž seznam je uveden na internetové stránce Organizátora, a to pro obchodní a marketingové účely, zejména se zasíláním nabídek produktů a služeb Organizátora, firem spolupracujících s Organizátorem a doporučovaných Organizátorem a také pro internetový obchod Organizátora, a to po dobu neurčitou. Veškeré osobní údaje jsou chráněny v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů.


2.V souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů je účastník Programu oprávněn nahlížet do svých osobních údajů a má možnost je opravovat. Organizátor zaručuje každému účastníkovi právo na kontrolu zpracování osobních údajů v souladu s ustanovením § 21 Zákona o ochraně osobních údajů.


3.Účastník Programu může průběžně dostávat poštou, telefonicky, formou sms nebo e-mailů informaci o probíhajících obchodních akcích a promo akcích v síti parfumerií Organizátora na území České republiky.

Zákaznické centrum pro obsluhu držitelů Karty Douglas

§9.


1.Informace týkající Programu, včetně informací o bodovém zůstatku, lze získat telefonicky v zákaznickém centru (č. informační linky +420 222 222 800), případně e-mailem na adrese: karta@douglas.cz.


2.Ve snaze ochránit zájmy účastníků Programu si zákaznické centrum pro obsluhu držitelů Karty Douglas vyhrazuje právo zadávat během telefonického rozhovoru otázky směřující k identifikaci účastníka Programu. Odmítne-li volající uvést identifikační údaje, není Organizátor povinen splnit žádost předpokládaného účastníka o sdělení jím požadovaných informací včetně stavu bodového zůstatku.

Závěrečná ustanovení

§10.


1.Organizátor si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné podmínky v průběhu Programu. Veškeré změny těchto Všeobecných podmínek budou účinné ode dne jejich zveřejnění na internetové stránce www.douglas.cz provozované Organizátorem.


2.Organizátor si vyhrazuje právo Program ukončit, a to kdykoli, nejdříve však 30 dnů od zveřejnění informace o ukončení Programu v parfumeriích Organizátora nebo na internetové stránce www.douglas.cz.


3.V záležitostech neupravených těmito Všeobecnými podmínkami platí ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku.